Tuyên 2 án tử, 6 án chung thân với đường dây mua bán ma túy

Tuyên 2 án tử, 6 án chung thân với đường dây mua bán ma túy