Phạm nhân có thể được gặp và ăn cơm cùng thân nhân

Phạm nhân có thể được gặp và ăn cơm cùng thân nhân