Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức sẽ thảo luận về tương lai của EU

Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức sẽ thảo luận về tương lai của EU