Kremlin lo cuộc gặp thượng đỉnh Putin – Trump ở Argentina lại bị 'đổ bể'

Kremlin lo cuộc gặp thượng đỉnh Putin – Trump ở Argentina lại bị 'đổ bể'