LHQ: Cam kết đổi mới hướng tới trật tự thế giới dựa trên các quy tắc

LHQ: Cam kết đổi mới hướng tới trật tự thế giới dựa trên các quy tắc