Tổng thống Nga đọc Thông điệp liên bang năm 2019

Tổng thống Nga đọc Thông điệp liên bang năm 2019