Thông báo

Lấy ý kiến nhân dân đối với các trường hợp khen thưởng thành tích trong xây dựng nền Quốc phòng toàn dân gia đoạn 2009-2019

08/07/2019

Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng và Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đấy mạnh phòng chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Công văn 1994/VPUBND-NC ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức sơ kết và khen thưởng thành tích trong xây dựng nền Quốc phòng toàn dân 2009-2019.

Theo đề nghị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang về việc khen thưởng cấp Nhà nước về thành tích trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019;

Qua thẩm định, các tập thể và cá nhân đều đủ điều kiện đề nghị khen thưởng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng ba, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, chờ thông qua Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xét duyệt, đề nghị Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ quyết định khen thưởng.

Để việc khen thưởng đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, chính xác, phát huy tác dụng. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đề nghị Báo An Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang, trang Thông tin điện tử tỉnh An Giang, trang Thông tin điện tử Sở Nội vụ cập nhật đăng tải danh sách để nhân dân tham gia ý kiến đối với trường hợp đề nghị xét khen thưởng nêu trên (Danh sách kèm theo).

Mọi thông tin xin gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng, số 89, đường Đường Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang hoặc qua địa chỉ email bantdkt@angiang.gov.vn, dhtkngoc@angiang.gov.vn. Thời gian nhận thông tin kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 12 tháng 7 năm 2019.

DANH SÁCH LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN

ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC

(Kèm theo Công văn     /HĐTĐKT ngày      /7/2019 của Hội đồng TĐKT tỉnh)

 

Stt

Tên tập thể cá nhân

Chức vị, đơn vị

Mức khen thưởng
đề nghị

1

Nhân dân và Lực lượng vũ trang tỉnh An Giang

 

Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng ba

2

Ông Vương Bình Thạnh

Nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng ba

3

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang

 

Bằng khen Thủ tướng Chính phủ

4

Ông Lê Hoàng Phúc

Nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang

Bằng khen Thủ tướng Chính phủ