Thông báo

Thông báo mời chào hàng

25/12/2018

Chi cục Thủy sản An Giang chuẩn bị tổ chức chào hàng cạnh tranh theo Luật đấu thầu gói thầu Mua cano thuộc Nguồn kinh phí mua sắm, sửa chữa tài sản cố định năm 2018. Chi cục Thủy sản An Giang kính mời các nhà thầu đủ điều kiện tới tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu nêu trên.

Nhà thầu sẽ được mua một bộ hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh hoàn chỉnh với giá là : 500.000 đ (Bằng chữ : Năm trăm ngàn đồng) tại Chi cục Thủy sản An Giang.

Địa chỉ : Số 55, Lê Minh Ngươn, Phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại : 0296 3 840701, Fax : 0296 3 840701

Thời gian phát hành hồ sơ chào hàng cạnh tranh từ 07 giờ 30 phút ngày 18-12-2018 đến 15 giờ ngày 27-12-2018. (Trong giờ hành chính).

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 15 giờ 05 phút, ngày 27-12-2018  tại Chi cục Thủy sản An Giang, số 55 Lê Minh Ngươn, Phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang với sự tham gia các đại diện nhà thầu.

Chi cục Thủy sản An Giang kính mời đại diện các nhà thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa chỉ nêu trên./.

CHI CỤC TRƯỞNG   

                                                                  Trần Phùng Hoàng Tuấn