Thông báo

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh

25/12/2018

Bên mời thầu : Chi cục Thủy sản An Giang;

Tên gói thầu : Mua cano;

Nguồn vốn : Kinh phí từ Nguồn kinh phí mua sắm, sửa chữa tài sản cố định năm 2018.

Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên : dự án khác

Hình thức lựa chọn nhà thầu : Chào hàng cạnh tranh;

Phương thức đấu thầu : 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ;

Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu (HSYC) : từ 07 giờ 30 ngày 18-12-2018 đến trước 15 giờ, ngày 27-12-2018.

Địa điểm phát hành HSYC : Chi cục Thủy sản An Giang (số 55 – Lê Minh Ngươn - Phường Mỹ Long – TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang)

Giá bán 01 bộ HSYC : 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng) 

Bảo đàm dự thầu : đặt cọc hoặc thư bảo lãnh do tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam phát hành. Trường hợp sử dụng thư bảo lãnh thì phải áp dụng theo Mẫu thư bảo lãnh dành cho nhà thầu độc lập hoặc Mẫu thư bảo lãnh dành cho nhà thầu liên doanh theo quy định tại HSYC này hoặc một Mẫu thư bảo lãnh khác nhưng phải bao gồm đầy đủ nội dung cơ bản của bảo lãnh dự thầu.

Giá trị và đồng tiền bảo đảm dự thầu : 2.000.000 đồng (Bằng chữ : Hai triệu đồng chẵn)

Thời điểm đóng thầu : 15 giờ 00 phút, ngày 27-12-2018

Thời điểm mở thầu : 15 giờ 05 phút, ngày 27-12-2018

CHI CỤC TRƯỞNG   

                                                                 Trần Phùng Hoàng Tuấn