Thông báo

Văn phòng Tỉnh ủy An Giang thông báo mời thầu

19/12/2018

Tên bên mời thầu: Văn phòng Tỉnh ủy An Giang

Địa chỉ: Số 01, đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại/fax/email: 02963 854625

Mã số thuế: 16011216407

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 05: Mua sắm tài sản.

- Loại gói thầu:

Xây lắp ¨ Mua sắm hàng hóa x Phi tư vấn ¨ Hỗn hợp ¨

- Nội dung chính của gói thầu:

- Máy vi tính để bàn: 90 bộ,

- Máy tính xách tay: 83 cái,

- Máy in cá nhân: 32 cái,

- Máy in dùng chung: 23 cái,

- Máy in đa năng: 1 cái,

- Máy photocopy: 02 cái,

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.

2. Tên dự án (hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên): Mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức mua sắm tập trung cho các cơ quan đảng trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018.

3. Nguồn vốn: Nguồn mua sắm tập trung năm 2018.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ 00 phút, ngày 18/12/2018 đến trước 14 giờ 00 phút, ngày 25/12/2018 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT:

Phòng Quản trị - Văn phòng Tỉnh ủy An Giang;

Địa chỉ: Số 01, đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang;

Điện thoại liên hệ: 02963 854625 hoặc Đ/c Huỳnh Hồng Anh: 084 6141188.

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng chẵn).

9. Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng chẵn).

10. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút, ngày 25/12/2018.

11. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 15 phút, ngày 25/12/2018.

 

 

An Giang, ngày 18 tháng 12 năm 2018
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

VÕ TUẤN KHANH