Việt Nam sản xuất thành công vắcxin phòng bệnh lở mồm long móng

Việt Nam sản xuất thành công vắcxin phòng bệnh lở mồm long móng