Ngành nông nghiệp tăng trưởng 2,55% trong giai đoạn 2013-2017

Ngành nông nghiệp tăng trưởng 2,55% trong giai đoạn 2013-2017