Kiến nghị Chính phủ hỗ trợ truyền thông hình ảnh cá tra tại châu Âu

Kiến nghị Chính phủ hỗ trợ truyền thông hình ảnh cá tra tại châu Âu