Tăng cường quản lý, khai thác, sử dụng sách

14/05/2018 - 07:41

 - Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa yêu cầu các cấp ủy, chính quyền và địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn.

A A

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, khai thác, sử dụng sách, giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân tìm hiểu thông tin, bổ sung kiến thức cần thiết.

Đẩy mạnh khuyến khích, hình thành kỹ năng và thói quen đọc sách lành mạnh cho các thành phần trong xã hội để mở rộng kiến thức, phát triển năng lực tư duy, nhất là đối với cán bộ, đảng viên, sinh viên, học sinh thông qua việc tổ chức các hội thi kể chuyện theo sách; thành lập các điểm đọc sách ở các tổ dân phố, khóm, ấp để Nhân dân có điều kiện tiếp cận nguồn thông tin từ sách.

Tăng cường việc trưng bày, giới thiệu sách tại các điểm sinh hoạt cộng đồng, bưu điện văn hóa, thư viện và nhân rộng mô hình “Thư viện lưu động” nhằm kịp thời đưa sách đến với bạn đọc. Các cấp ủy, chính quyền địa phương phân công người phụ trách và lập sổ quản lý sách chặt chẽ; chỉnh trang các điểm đọc sách (nhà văn hóa, thư viện, phòng đọc).

Toàn tỉnh có 156/156 xã, phường, thị trấn được trang bị 238.000 đầu sách thuộc các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ.

TH.TH