Ai cũng muốn đánh bại ông Park!

Ai cũng muốn đánh bại ông Park!