Thực tiễn đổi mới, tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu quả ở An Giang

20/10/2018 - 08:32

 - Lời tòa soạn: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng là một trong những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng đã được thông qua tại Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương. Những năm qua, An Giang đã tập trung thực hiện hiệu quả công tác đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, tìm giải pháp sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Bước đầu đã mang lại nhiều kết quả thiết thực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp đổi mới của Đảng.

A A

Bài 1: Quyết tâm cao, thực hiện mạnh mẽ, đồng bộ

Một bộ máy cồng kềnh, nhiều tầng nấc, đầu mối; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy chồng chéo, trùng lắp; hiệu lực, hiệu quả hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Bên cạnh đó, số người hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách Nhà nước còn lớn, ảnh hưởng đến việc chi đầu tư phát triển của tỉnh. Để khắc phục tình trạng này, trên cơ sở chủ trương của Đảng, những năm qua, An Giang là một trong những địa phương ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long đi đầu trong thực hiện mô hình hợp nhất, nhất thể hóa một số tổ chức, chức danh từ cấp xã đến huyện, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực, được cán bộ, nhân dân đồng tình.

Hiện thực hóa Nghị quyết của Đảng

Văn kiện Đại hội XII của Đảng đã đặt ra nhiệm vụ: “Tiếp tục đổi mới bộ máy của Đảng, hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy phải gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức… Nghiên cứu thực hiện thí điểm hợp nhất một số cơ quan Đảng và Nhà nước tương đồng về chức năng, nhiệm vụ. Tinh giản tổ chức, bộ máy gắn với tiếp tục phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, phương thức hoạt động của các tổ chức; thực hiện kiêm nhiệm một số chức danh và tinh giản biên chế trong toàn hệ thống chính trị… Điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ HĐND, UBND các cấp phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu, nhiệm vụ mới. Trên cơ sở đó, tinh giản số cán bộ được hưởng lương và phụ cấp ở cơ sở”.

Gần đây, trong chuyến thăm và làm việc với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh An Giang, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ghi nhận, biểu dương những kết quả An Giang đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống người dân. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo ngày càng được đổi mới, cải tiến, có nền nếp, An Giang đã quan tâm làm tốt việc triển khai, cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng của An Giang

Theo đó, những năm qua, thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động hệ thống chính trị”, Kết luận số 64-KL/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”, các cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở đã có nhiều nỗ lực nhằm từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Cụ thể, ngay trong năm 2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập Ban Soạn thảo xúc tiến việc nghiên cứu, xây dựng Đề án “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Đồng thời, chỉ đạo một số địa phương triển khai mô hình hợp nhất, nhất thể hóa một số tổ chức, chức danh cấp xã, cấp huyện.

Đặc biệt, để hiện thực hóa nhất là Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã ban hành nhiều Nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động, đề án về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Tạo luồng sinh khí mới

Theo Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Hữu Phép: “Thực hiện Đề án và Chương trình hành động số 19-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW (khóa XII) về “Một số vấn đề về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trên địa bàn tỉnh”, các cấp ủy Đảng trong tỉnh đã, đang tiếp tục thực hiện những mô hình đã có từ nhiều năm trước, như: Bí thư Chi bộ đồng thời là Trưởng khóm, ấp, đạt 888/888 khóm, ấp (100%); Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND tại 9/11 đơn vị cấp huyện và 93/156 đơn vị cấp xã; 3/11 đơn vị cấp huyện hợp nhất Trung tâm Văn hóa và Trung tâm Thể dục - Thể thao; sáp nhập Trung tâm Y tế và Bệnh viện Đa khoa cấp huyện đạt 100%. Điểm nổi bật của An Giang là việc tiếp tục nhân rộng mô hình Bí thư đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã. Trong năm 2018, toàn tỉnh có 92/156 đơn vị (chiếm 59%), trong đó, mỗi huyện đạt tỷ lệ tối thiểu 50%. An Giang phấn đấu đến hết năm 2020 có 100% đơn vị cấp xã thực hiện mô hình này”.

Hiện nay, ngoài 2 địa phương là huyện Châu Phú và TP. Long Xuyên, tỉnh đang mở rộng thí điểm mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời Chủ tịch UBND cấp huyện ở một số địa phương có điều kiện. Hợp nhất Văn phòng cấp ủy với Văn phòng HĐND, UBND cấp huyện thành Văn phòng cấp ủy, HĐND và UBND ở những địa phương thực hiện chủ trương thí điểm Bí thư đồng thời Chủ tịch UBND cấp huyện.

Song song đó, các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy đã triển khai thực hiện điều chỉnh, sắp xếp lại bộ máy Trung tâm Bồi dưỡng chính trị. Đến nay, có 7/11 địa phương, gồm: TP. Long Xuyên, Châu Đốc; TX. Tân Châu và các huyện: Thoại Sơn, Châu Phú, Phú Tân, Tịnh Biên thực hiện mô hình Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện; các địa phương còn lại đang xây dựng đề án để tổ chức thực hiện.

Hiện có 3/11 đơn vị (huyện Châu Phú, TP. Châu Đốc và Long Xuyên) thực hiện hợp nhất hóa chức danh Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc. Tiến tới hợp nhất Ban Dân vận và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện thành Ban Dân vận - Mặt trận ở những địa phương có đủ điều kiện.

Theo đồng chí Thái Hữu Phép: “Việc triển khai mô hình hợp nhất một số tổ chức, nhất thể hóa chức danh ở cấp xã, huyện, bước đầu mang lại kết quả tích cực. Hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, hoàn thiện, đảm bảo đồng bộ, tinh gọn, hiệu quả. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có số lượng, cơ cấu hợp lý, bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực thực tiễn và kỹ năng chuyên môn được nâng cao”.

Đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến cơ sở được nâng cao về trình độ chuyên môn để phục vụ dân tốt hơn

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân cho biết: “Nhìn chung, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tổ chức nghiêm túc việc học tập, quán triệt, triển khai cụ thể hóa các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) sát hợp với yêu cầu thực tiễn địa phương. Trong đó, xác định rõ từng nhóm công việc, lộ trình và nguồn lực thực hiện, phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng cấp, từng ngành, từng tập thể, cá nhân có liên quan… gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chỉ thị 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh. Qua đó, đã nâng cao ý thức, trách nhiệm, khát vọng vươn lên của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị, góp phần đưa tinh thần Nghị quyết của Trung ương đi vào cuộc sống, tạo sự đồng thuận trong cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, đạt nhiều kết quả thiết thực”.

Với truyền thống đoàn kết, cần cù, sáng tạo và đặc biệt là khát vọng vươn lên mạnh mẽ, một luồng sinh khí mới đang lan tỏa trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Thực tế qua hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng, An Giang đạt nhiều thành tích quan trọng. Kinh tế - xã hội của tỉnh có bước phát triển khá. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; các lĩnh vực thế mạnh như: nông nghiệp, thương mại - du lịch có nhiều chuyển biến tích cực; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tập trung đầu tư, nâng cấp; đời sống người dân không ngừng cải thiện...

Kết quả trên phần nào khẳng định việc đổi mới, tinh gọn bộ máy trên địa bàn tỉnh đã từng bước đi vào nền nếp, vận hành nhịp nhàng, đồng bộ, ăn khớp, công việc chạy nhanh hơn. Đồng thời, vai trò người đứng đầu ngày càng thể hiện rõ hơn. Qua đó, minh chứng, khẳng định chủ trương, quyết tâm đổi mới của Đảng và Nhà nước ta về hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng) đã đáp ứng yêu cầu đòi hỏi từ thực tiễn.

THU THẢO

Bài 2: Những điểm sáng của An Giang