Hải Dương lần đầu tổ chức canarval đường phố

Hải Dương lần đầu tổ chức canarval đường phố