Hội thảo 'Di sản tinh thần của Hồ Chí Minh - 50 năm sau' tại Nga

Hội thảo 'Di sản tinh thần của Hồ Chí Minh - 50 năm sau' tại Nga