Tìm thấy dấu vết một chùa tháp thời Trần tại Bắc Giang

Tìm thấy dấu vết một chùa tháp thời Trần tại Bắc Giang