The Lion King kiếm bộn, Endgame chính thức vượt mặt Avatar

The Lion King kiếm bộn, Endgame chính thức vượt mặt Avatar