Trùng tu hoàn thiện nhóm tháp K quần thể Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn

Trùng tu hoàn thiện nhóm tháp K quần thể Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn