Xác nhận ưu đãi các dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên

02/07/2018 - 09:34

Ngày 2-5-2018, Ủy ban nhân dân tỉnh có Quyết định số 956/QĐ-UBND giao Sở Công Thương thực hiện xác nhận ưu đãi các dự án sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh An Giang.

A A

Cụ thể, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Công Thương là cơ quan thực hiện xác nhận ưu đãi các dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh theo quy định của Nghị định số 111-2015-NĐ-CP ngày 03-11-2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Sở Công Thương có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về chính sách ưu tiên phát triển công nghiệp hỗ trợ. Công khai trình tự, thủ tục hành chính và chủ trì tổ chức thực hiện xác nhận ưu đãi các dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh An Giang theo quy định.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc hậu kiểm, xử lý các vi phạm về hưởng ưu đãi đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ theo quy định. Đồng thời chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ trương, chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh phù hợp quy định pháp luật và điều kiện của địa phương.

Hàng năm tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình phát triển công nghiệp hỗ trợ, việc xác nhận và thu hồi Giấy xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh.

Theo Cổng TTĐT AG