Xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội

27/07/2015 - 06:00
A A

(AGO) - Hỏi: Trẻ em phạm tội (trộm cắp xe Honda) khi bị bắt thì cơ quan chức năng cho biết các em chưa đủ tuổi xử lý hình sự nên không xử lý hình sự được. Xin cho biết, pháp luật xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội như thế nào ?

(Một số hộ dân ở khóm Đông An 4, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên)

Trả lời:

Theo Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 1999, tuổi chịu trách nhiệm hình sự được xác định như sau:

1. Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm.

2. Người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc  tội phạm  đặc biệt nghiêm trọng (Điều 12 BLHS).

Căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội được quy định trong Bộ luật Hình sự, tội phạm được phân thành 4 loại, như:

- Tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại không lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến ba năm tù;

- Tội phạm nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến bảy năm tù;

- Tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại rất lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến mười lăm năm tù;

- Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại đặc biệt lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là trên mười lăm năm tù, tù chung thân hoặc tử hình (Khoản 2, khoản 3 Điều 8 BLHS).

Theo quy định trên, nếu trẻ em dưới 14 tuổi phạm pháp hình sự thì chưa đủ điều kiện truy cứu trách nhiệm hình sự. Trường hợp trẻ em từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội thì chỉ truy cứu trách nhiệm hình sự nếu thuộc trường hợp tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Trung tâm Tư vấn pháp luật (Hội Luật gia An Giang)