An Giang Phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh giai đoạn 2018 – 2025

02/07/2018 - 09:34

Ngày 25/6/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định Phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh giai đoạn 2018 – 2025 nhằm hỗ trợ hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Kinh phí cho các hoạt động tổ chức triển khai, quản lý Chương trình được chi từ nguồn ngân sách nhà nước dành cho KH&CN cấp cho tỉnh và các nguồn tài chính hợp pháp khác của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong nước, nước ngoài.

Mục tiêu cụ thể xây dựng, vận hành Cổng thông tin KNĐMST, mạng lưới nhà đầu tư cá nhân, Quỹ Đầu tư mạo hiểm của tỉnh; Xây dựng, triển khai chương trình truyền thông về hoạt động KNĐMST, phổ biến, tuyên truyền các điển hình KNĐMST của tỉnh hàng năm; Tổ chức Ngày hội, phiên chợ, cuộc thi KNĐMST của tỉnh hàng năm; Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức về KNĐMST cho ít nhất 30 huấn luyện viên, cán bộ phụ trách KNĐMST và 150 cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp có ý tưởng, dự án KNĐMST, doanh nghiệp KNĐMST hàng năm; Hỗ trợ hình thành ít nhất 06 tổ chức hỗ trợ ươm tạo, phát triển, cung cấp dịch vụ, cơ sở vật chất - kỹ thuật, đầu tư, truyền thông cho KNĐMST; Hỗ trợ ít nhất 30 ý tưởng, dự án KNĐMST, 15 doanh nghiệp KNĐMST. 

Phấn đấu đến năm 2020 hỗ trợ hình thành ít nhất 03 tổ chức hỗ trợ ươm tạo, phát triển, cung cấp dịch vụ, cơ sở vật chất - kỹ thuật, đầu tư, truyền thông cho KNĐMST; 10 ý tưởng, dự án KNĐMST, 05 doanh nghiệp KNĐMST.

Đối tượng gồm huấn luyện viên, cán bộ quản lý KNĐMST của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố, tổ chức KH&CN, doanh nghiệp KH&CN tại An Giang; Cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp có ý tưởng, dự án KNĐMST, doanh nghiệp KNĐMST trên địa bàn tỉnh; Tổ chức hỗ trợ ươm tạo, phát triển, cung cấp dịch vụ, cơ sở vật chất - kỹ thuật, đầu tư, truyền thông cho KNĐMST của tỉnh

Chương trình gồm 09 nội dung :

(1) Hỗ trợ xây dựng, vận hành Cổng thông tin điện tử KNĐMST của tỉnh nhằm cung cấp thông tin về công nghệ, sáng chế, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sở hữu trí tuệ; chính sách, pháp luật; nguồn nhân lực; nguồn đầu tư và giao dịch đầu tư; đối tác, khách hàng; sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới; tổ chức, 6 cá nhân hỗ trợ; tin tức, sự kiện trong nước, quốc tế và các hoạt động khác hỗ trợ KNĐMST.

(2) Hỗ trợ xúc tiến xây dựng, vận hành mạng lưới nhà đầu tư cá nhân, Quỹ Đầu tư mạo hiểm của tỉnh để tài trợ, hỗ trợ nghiên cứu, thử nghiệm công nghệ, thử nghiệm thị trường, cho vay với lãi suất thấp hoặc không lấy lãi, góp vốn vào các dự án, doanh nghiệp KNĐMST.

(3) Hỗ trợ xây dựng, triển khai chương trình truyền thông về hoạt động KNĐMST, phổ biến, tuyên truyền các điển hình KNĐMST.

(4) Hỗ trợ tổ chức Ngày hội, phiên chợ, cuộc thi KNĐMST của tỉnh nhằm giới thiệu, quảng bá, trao đổi thông tin, kết nối cung cầu, phát triển ý tưởng, dự án KNĐMST, doanh nghiệp KNĐMST.

(5) Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức về KNĐMST cho huấn luyện viên, cán bộ phụ trách KNĐMST và cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp có ý tưởng, dự án KNĐMST, doanh nghiệp KNĐMST nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ hoạt động KNĐMST của tỉnh. Tuyển chọn tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp đi đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước (kết hợp mời chuyên gia nước ngoài giảng dạy) hoặc nước ngoài thông qua việc triển khai nhiệm vụ KH&CN, dự án KNĐMST hoặc các hình thức thiết thực khác. Thời gian đào tạo, bồi dưỡng không quá 04 tháng, trường hợp đặc biệt cần kéo dài thời gian do cấp có thẩm quyền quyết định nhưng không quá 01 tháng.

(6) Hỗ trợ tư vấn thành lập và nâng cấp cơ sở vật chất, kỹ thuật của một số tổ chức hỗ trợ ươm tạo, phát triển, cung cấp dịch vụ, cơ sở vật chất - kỹ thuật, đầu tư, truyền thông cho KNĐMST.

(7) Hỗ trợ sản xuất thử nghiệm, làm sản phẩm mẫu, hoàn thiện công nghệ cho các cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp có ý tưởng, dự án KNĐMST, doanh nghiệp KNĐMST.

(8) Hỗ trợ cho cá nhân, nhóm cá nhân có ý tưởng, dự án KNĐMST, doanh nghiệp KNĐMST marketing, quảng bá sản phẩm, dịch vụ; khai thác thông tin công nghệ, sáng chế; thanh toán, tài chính; đánh giá, định giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ; tư vấn pháp lý, sở hữu trí tuệ, đầu tư, thành lập doanh nghiệp KNĐMST, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ.

(9) Doanh nghiệp KNĐMST là tổ chức KH&CN, doanh nghiệp KH&CN hoặc có liên kết, hợp tác với tổ chức KH&CN, doanh nghiệp KH&CN được ưu tiên thực hiện nhiệm vụ KH&CN theo quy định hiện hành, tập trung vào các chương trình KH&CN trọng điểm theo Quyết định số 2532-QĐ-UBND ngày 05-12-2013 của UBND tỉnh; thực hiện các dự án KNĐMST trên cơ sở sử dụng kết 7 quả của nhiệm vụ KH&CN, hội thi sáng tạo kỹ thuật của tỉnh.

UBND tỉnh Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì triển khai, hướng dẫn thực hiện, quản lý Chương trình một cách hiệu quả và khả thi, tổ chức kiểm tra, giám sát việc hỗ trợ theo đúng quy định; Chủ trì, phối hợp với sở, ngành liên quan tổ chức thẩm định, hỗ trợ và quản lý đối tượng được hỗ trợ, tuyên dương các điển hình KNĐMST và tổ chức nghiên cứu, đề xuất ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật cần thiết để thúc đẩy phát triển KNĐMST của tỉnh; Quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp KH&CN hàng năm để triển khai, hướng dẫn, quản lý Chương trình; Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 06 tháng (trước 15-6) và báo cáo năm (trước 15-12); tổ chức Sơ kết vào quý IV-2020 và Tổng kết vào quý III-2025 để đánh giá kết quả thực hiện Chương trình, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh.

Sở Nội vụ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thẩm định và quản lý đối tượng có nhu cầu hỗ trợ liên quan. Trên cơ sở kết quả tổ chức tuyển chọn, tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành quyết định cử người đi đào tạo, bồi dưỡng theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ.

 Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý Chương trình. Xây dựng và vận hành Cổng thông tin điện tử KNĐMST của tỉnh. Xây dựng chương trình truyền thông về hoạt động KNĐMST, phổ biến, tuyên truyền các điển hình KNĐMST của tỉnh hàng năm.

Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tỉnh phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thẩm định và quản lý đối tượng có nhu cầu hỗ trợ liên quan; tổ chức Ngày hội, các phiên chợ, cuộc thi KNĐMST tỉnh hàng năm. Hỗ trợ ươm tạo, phát triển ý tưởng, dự án, doanh nghiệp KNĐMST.

Sở Kế hoạch và Đầu tư xúc tiến xây dựng, vận hành, quản lý mạng lưới nhà đầu tư cá nhân, Quỹ đầu tư mạo hiểm cho KNĐMST của tỉnh. Phối hợp Sở Tài chính và sở, ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ kinh phí để thực hiện Chương trình theo yêu cầu nhiệm vụ.

Sở Tài chính phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thẩm định đối tượng có nhu cầu hỗ trợ. Theo khả năng cân đối của ngân sách, bố trí kinh phí sự nghiệp KH&CN để thực hiện các nội dung của Chương trình. Điều chỉnh về tài chính khi có biến động về giá cả và các vấn đề phát sinh nhằm nâng cao hiệu quả của Chương trình.

Bên cạnh đó, Các Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố liên quan phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, bố trí kinh phí để tổ chức triển khai các hoạt động liên quan của Chương trình theo chức năng, nhiệm vụ được phân công phụ trách.  Hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký tham gia Chương trình, gửi Sở Khoa học và Công nghệ xem xét, tham mưu cấp có thẩm quyền quyết định (nếu có). Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 06 tháng (gửi trước ngày 01-6), báo cáo năm và báo cáo đánh giá hiệu quả sau khi cử người tham gia Chương trình hằng năm trong 05 năm tiếp theo (gửi trước ngày 01-12) về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (nếu có).

Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp liên quan đăng ký tham gia Chương trình nếu có nhu cầu và đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chí theo quy định. Thực hiện nghiêm quy chế, quy định, chịu sự quản lý của cấp có thẩm quyền và cơ sở đào tạo, bồi dưỡng (nếu có). Báo cáo kết quả hoạt động định kỳ 03 tháng-lần khi tham gia Chương trình; báo cáo đánh giá hiệu quả sau khi tham gia Chương trình hằng năm trong 05 năm tiếp theo; báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Sở Khoa học và Công nghệ và cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

 Cơ quan Báo, Đài, Cổng thông tin điện tử hoạt động trên địa bàn tỉnh phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và sở, ngành liên quan triển khai chương trình truyền thông về hoạt động KNĐMST, phổ biến, tuyên truyền các điển hình KNĐMST của tỉnh hàng năm theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Tích cực thông tin, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Chương trình và các chính sách liên quan đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Thường xuyên cập nhật, kịp thời đưa tin, bài, phóng sự, chuyên mục về những hoạt động liên quan đến Chương trình, các điển hình KNĐMST trên địa bàn tỉnh An Giang.

Theo Cổng TTĐT AG