An Phú sẵn sàng tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện

15/07/2020 - 06:54

 - Đến nay, 57 Chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy An Phú (An Giang) đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Có 1 Đảng bộ đại hội điểm rút kinh nghiệm và 2 Đảng bộ thực hiện thí điểm đại hội trực tiếp bầu Bí thư Đảng ủy. Sau khi tiếp thu góp ý của các sở, ban, ngành và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về văn kiện đại hội, cùng với việc rút kinh nghiệm từ Đại hội Đảng bộ TP. Châu Đốc, Thường trực Huyện ủy An Phú tập trung rà soát các nội dung, điều kiện để sẵn sàng tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện An Phú lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

A A

An Phú đã hoàn thành đại hội các Chi, Đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025

Bí thư Huyện ủy An Phú Ngô Công Thức cho biết, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn quan tâm lãnh, chỉ đạo tăng cường công tác nắm bắt và dự báo tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội; phát huy tốt cơ chế phản hồi các vấn đề dư luận xã hội quan tâm để tạo sự đồng thuận trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, phản tuyên truyền, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là trong quá trình chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp. Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng và triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 85-KH/HU về việc theo dõi, nắm tình hình nhân dân đối với Đại hội Đảng các cấp và tổng hợp ý kiến của nhân dân đóng góp vào dự thảo các văn kiện đại hội Đảng.

Ban Thường vụ Huyện ủy chọn Đảng bộ xã Khánh Bình tiến hành đại hội điểm để rút kinh nghiệm; Đảng bộ xã Vĩnh Hội Đông và Đảng bộ Xí nghiệp Điện - Nước thí điểm mô hình bầu trực tiếp bí thư cấp ủy; chỉ đạo cấp ủy cấp xã chọn ít nhất 1 chi bộ trực thuộc tiến hành đại hội trước để rút kinh nghiệm.

Nhìn chung, cấp ủy Đảng cơ sở đã chủ động, bám sát yêu cầu, nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 94-KH/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Kế hoạch số 79-KH/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và Hướng dẫn số 02-HD/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nội dung tổ chức Đại hội Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025; tích cực chỉ đạo, kiểm tra nên việc tổ chức đại hội Chi, Đảng bộ được tiến hành nghiêm túc, đề cao trách nhiệm của cấp ủy cơ sở, tập hợp trí tuệ của cán bộ, đảng viên trong phát biểu góp ý nội dung văn kiện, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết, dân chủ trước, trong và sau đại hội; đặc biệt là, hầu hết nhân sự tham gia cấp ủy đúng với dự kiến đề án nhân sự cấp ủy.

Toàn huyện có 57 Chi, Đảng bộ cơ sở, gồm 21 Đảng bộ cơ sở và 36 Chi bộ cơ sở đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Có 1 Đảng bộ đại hội điểm rút kinh nghiệm và 2 Đảng bộ thực hiện thí điểm đại hội trực tiếp bầu Bí thư Đảng ủy.

Bí thư Huyện ủy An Phú Ngô Công Thức cho biết, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn quan tâm lãnh, chỉ đạo chặt chẽ, đồng bộ công tác chuẩn bị văn kiện đại hội trên cơ sở đánh giá sát tình hình triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, nhất là tiến hành sơ, tổng kết các chương trình hành động cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện trên các lĩnh vực trọng tâm, mũi nhọn, như: phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, cải cách hành chính, giải quyết việc làm,  giảm nghèo; xây dựng đội ngũ cán bộ, làm cơ sở nghiên cứu, xác định mô hình phát triển phù hợp, nhất là xác định vị trí của huyện so với các huyện trong tỉnh và so với bình quân chung của tỉnh để đề ra định hướng phát triển cho nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo. Đến nay, các tổ chức cơ sở Đảng đã đại hội xong; Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức lấy ý kiến góp ý theo quy định và hoàn chỉnh văn kiện của huyện để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Báo cáo chính trị trình đại hội được đầu tư kỹ và có tính khái quát cao. Nhiều báo cáo tham luận trên các lĩnh vực quan trọng được trình bày tại đại hội đã minh họa thêm kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhiệm kỳ qua và góp thêm những giải pháp thiết thực để hoàn thành tốt Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thành lập 3 tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VII (tiểu ban văn kiện, tiểu ban nhân sự và tiểu ban tổ chức phục vụ). Riêng tiểu ban văn kiện đã thành lập các tổ biên tập, tổ soạn thảo lĩnh vực kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh, tổ soạn thảo lĩnh vực xây dựng Đảng, vận động quần chúng và các bộ phận giúp việc. Ban hành kế hoạch hoạt động, trong đó phân công trách nhiệm cụ thể từng thành viên triển khai thực hiện nhiệm vụ cho đến Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VII. Đến nay, các tiểu ban hoạt động đúng lộ trình, kế hoạch, bảo đảm dân chủ, khách quan để sẵn sàng tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VII.

HỮU HUYNH