Báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính, xử lý hồ sơ của doanh nghiệp, nhà đầu tư từ ngày 01 đến 31-03-2017

05/04/2017 - 08:20
A A

Kết quả xử lý hồ sơ (HS) của các sở, ngành tỉnh

STT

Tên cơ quan

Tổng số HS tiếp nhận

Tổng số HS trả
đúng hạn (tỷ lệ)

Tổng số HS
trả trễ hạn

1

Văn phòng UBND tỉnh

30

30 (100%)

0

2

Sở Kế hoạch - Đầu tư

564

557 (98,76%)

1 (0,18%)

3

Sở Nông nghiệp và PTNT

158

140 (88,61%)

0

4

Sở Tài nguyên – Môi trường

144

80 (55,5%)

1 (0,7%)

5

Sở Công thương

1.284

1.220 (95,02%)

0

6

Sở Xây dựng

14

5 (36%)

0

7

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

20

20 (100%)

0

8

Cục Thuế tỉnh

72

68 (94%)

0

9

Sở Giao thông – Vận tải

3.086

2.436 (79%)

0

10

Sở Ngoại vụ

1

1 (100%)

0

11

Sở Khoa học – Công nghệ

3

0 (0%)

0

12

Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh

3

3 (100%)

0

13

Kho bạc Nhà nước tỉnh

20.988

20.919 (99,67%)

0

14

Sở Tài chính

80

80 (100%)

0

15

Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch

45

45 (100%)

0

16

Bảo hiểm Xã hội tỉnh

32.772

26.751 (81,63%)

0

17

Sở Tư pháp

9

9 (100%)

0

18

Sở Y tế

277

233 (84,16%)

0

19

Cục Hải quan

1.534

1.534 (100%)

0

20

Sở Thông tin và Truyền thông

5

5 (100%)

0

21

Sở Giáo dục và Đào tạo

0

0

0

Kết quả xử lý HS của các huyện, thị xã, thành phố

Huyện, thị xã, thành phố

Đơn vị

Tổng số HS tiếp nhận

Tổng số HS
trả đúng hạn (tỷ lệ)

Tổng số HS
trả trễ hạn

Long Xuyên

Chi cục Thuế

93

93 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

1.835

940 (51,23%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

224

224 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

254

254 (100%)

0

Phòng Quản lý đô thị

119

112 (94,12%)

0

Phòng Kinh tế

12

6 (50%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

71

71 (100%)

0

Phòng Tư pháp

67

67 (100%)

0

Châu Đốc

Chi cục Thuế

82

82 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

818

818 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

1

1 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

95

95 (100%)

0

Phòng Quản lý đô thị

98

98 (100%)

0

Phòng Kinh tế

11

11 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

29

29 (100%)

0

Phòng Tư pháp

492

492 (100%)

0

Tân Châu

Chi cục Thuế

69

69 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

76

60 (79%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

299

229 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

49

49 (100%)

0

Phòng Quản lý đô thị

39

39 (100%)

0

Phòng Kinh tế

2

2 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

6

6 (100%)

0

Phòng Tư pháp

128

128 (100%)

0

Châu Thành

Chi cục Thuế

459

459 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

90

90 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

137

137 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

62

62 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

6

6 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

7

7 (100%)

0

Phòng Tư pháp

38

38 (100%)

0

Châu Phú

Chi cục Thuế

32

32 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

0

0

0

Phòng LĐ-TB&XH

0

0

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

0

0

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

1

1 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

0

0

0

Phòng Tư pháp

0

0

0

Thoại Sơn

Chi cục Thuế

41

41 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

45

45 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

4

4 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

200

200 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

186

186 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

9

9 (100%)

0

Phòng Tư pháp

167

167 (100%)

0

Chợ Mới

Chi cục Thuế

117

 117 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

137

 137 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

7

 7 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

127

 127 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

13

 13 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

2

2 (100%)

0

Phòng Tư pháp

210

210 (100%)

0

Phú Tân

Chi cục Thuế

17

17 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

6

6 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

0

0

0

Phòng Tài chính - Kế hoạch

0

0

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

5

5 (100%)

0

Phòng Văn hóa - Thông tin

3

3 (100%)

0

Phòng Tư pháp

0

0

0

Tịnh Biên

Chi cục Thuế

110

110 (100%)

0

Phòng Tài nguyên - Môi trường

260

121 (47%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

5

5 (100%)

0

Phòng Tài chính - Kế hoạch

45

45 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

43

43 (100%)

0

Phòng Văn hóa - Thông tin

19

19 (100%)

0

Phòng Tư pháp

26

26 (100%)

0

Tri Tôn

Chi cục Thuế

120

 120 (100%)

0

Phòng Tài nguyên - Môi trường

1.142

938 (82,1%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

110

95 (86,3%)

0

Phòng Tài chính - Kế hoạch

54

54 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

0

0

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

2

2 (100%)

0

Phòng Tư pháp

24

24 (100%)

0

An Phú

Chi cục Thuế

368

368 (100%)

0

Phòng Tài nguyên - Môi trường

1.331

1.263 (94,86%)

6 (0,45%)

Phòng LĐ-TB&XH

170

170 (100%)

0

Phòng Tài chính - Kế hoạch

25

25 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

12

12 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

111

111 (100%)

0

Phòng Tư pháp

59

59 (100%)

0

 
Thống kê những HS xử lý trễ hạn
 

STT

Doanh nghiệp,
 hộ kinh doanh,
người dân

Thủ tục/

Lĩnh vực giải quyết

Quy định thời gian
xử lý HS

Kết quả giải quyết

Ghi chú

Ngày nhận HS

Ngày trả kết quả

Ngày trả HS

Số ngày trễ so quy định

Bộ phận xử lý

1

Cty TNHH HTH
Tịnh Biên

Chuyển mục đích sử dụng đất

30-11-2016

9-1-2017

31-3-2017

11

Sở Tài chính

Do Sở Tài chính xác định giá trừ vào tiền sử dụng đất chậm thời gian so với quy định (HS có vướng mắc về thủ tục để xác định các khoản được trừ)

2

DNTN Thảo Hiền

Giải thể

15-3-2017

22-3-2017

23-3-2017

1

Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở KH&ĐT

Phòng ĐKKD đã nhập dữ liệu vào lúc 15 giờ 13 phút ngày 15-3-2017, xử lý HS và truyền sang cơ quan Thuế vào lúc 15 giờ 21 phút cùng ngày. Do cơ quan Thuế phản hồi chậm nên HS trễ hạn 1 ngày

 

Trong tháng 3-2017, các đơn vị có HS trễ hạn gồm: Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài nguyên – Môi trường(mỗi đơn vị có 1 HS trễ hạn của doanh nghiệp); huyện An Phú có 6 HS của người dân thuộc lĩnh vực đất đai, chủ yếu do chủ sử dụng đất chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính, chủ sử dụng ít ở địa phương, cần bổ sung thêm HS, Văn phòng Đăng ký đất chi nhánh An Phú xác định sai cấp công trình. Riêng Phòng Quản lý đô thị TP. Long Xuyên đã thẩm định, kiểm tra và trả lại 7 HS do nằm trong quy hoạch, vi phạm mốc lộ giới, chồng ranh đất...

NGÔ CHUẨN (Tổng hợp)