Báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính, xử lý hồ sơ của doanh nghiệp, nhà đầu tư từ ngày 1-5 đến 31-5-2018

05/06/2018 - 14:09

 - Báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính, xử lý hồ sơ của doanh nghiệp, nhà đầu tư từ ngày 1-5 đến 31-5-2018

A A

1. Kết quả xử lý hồ sơ (HS) của các sở, ngành tỉnh

STT

Tên cơ quan

Tổng số HS tiếp nhận

Tổng số HS trả đúng hạn (tỷ lệ)

Tổng số HS trả trễ hạn

1

Văn phòng UBND tỉnh

16

16 (100%)

0

2

Sở Kế hoạch - Đầu tư

478

468 (96,44%)

0

3

Sở Nông nghiệp và PTNT

403

380 (94,3%)

0

4

Sở Tài nguyên – Môi trường

128

69 (53,9%)

0

5

Sở Công thương

1.097

1.056 (96,26%)

0

6

Sở Xây dựng

23

15 (65%)

0

7

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

13

9 (69,23%)

0

8

Cục Thuế tỉnh

95

95 (100%)

0

9

Sở Giao thông – Vận tải

2.774

2.072 (74,9%)

0

10

Sở Ngoại vụ

1

1 (100%)

0

11

Sở Khoa học – Công nghệ

13

12 (92,31%)

0

12

Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh

4

3 (75%)

0

13

Kho bạc Nhà nước tỉnh

20.324

20.324 (100%)

0

14

Sở Tài chính

38

38 (100%)

0

15

Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch

65

61 (93,85%)

0

16

Bảo hiểm Xã hội tỉnh

41.470

40.359 (97,32%)

1 (0,0024%)

17

Sở Tư pháp

7

7 (100%)

0

18

Sở Y tế

472

350 (74,15%)

0

19

Cục Hải quan

1.594

1.594 (100%)

0

20

Sở Thông tin và Truyền thông

11

11 (100%)

0

21

Sở Giáo dục và Đào tạo

55

55 (100%)

0

22

Sở Nội vụ

0

0

0

2. Kết quả xử lý HS của các huyện, thị xã, thành phố

Huyện, thị xã, thành phố

Đơn vị

Tổng số HS tiếp nhận

Tổng số HS trả đúng hạn (tỷ lệ)

Tổng số HS trả trễ hạn

Long Xuyên

Chi cục Thuế

84

84 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

231

231(100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

3.333

2.480 (74,41%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

22

22 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

219

219 (100%)

0

Phòng Quản lý đô thị

211

192 (91%)

0

Phòng Kinh tế

4

1 (25%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

28

28 (100%)

0

Phòng Tư pháp

52

52 (100%)

0

Châu Đốc

Chi cục Thuế

21

21 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

3

3 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.390

1.390 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

55

55 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

129

129 (100%)

0

Phòng Quản lý đô thị

71

71 (100%)

0

Phòng Kinh tế

10

10 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

7

7 (100%)

0

Phòng Tư pháp

474

474 (100%)

0

Tân Châu

Chi cục Thuế

42

42 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

0

0

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

757

757 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

231

231 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

49

49 (100%)

0

Phòng Quản lý đô thị

67

67 (100%)

0

Phòng Kinh tế

7

7 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

5

5 (100%)

0

Phòng Tư pháp

106

106 (100%)

0

Châu Thành

Chi cục Thuế

618

618 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

77

77 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.705

1.307 (76,66%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

94

94 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

51

31 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

34

33 (97,06%)

1 (2,94%)

Phòng Văn hóa – Thông tin

1

1 (100%)

0

Phòng Tư pháp

79

79 (100%)

0

Châu Phú

Chi cục Thuế

151

151 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

1

1 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

2.310

1.692 (73,2%)

2 (0,12%)

Phòng LĐ-TB&XH

142

142 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

146

78 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

24

24 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

14

14 (100%)

0

Phòng Tư pháp

99

99 (100%)

0

Thoại Sơn

Chi cục Thuế

61

61 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

131

131 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.535

1.501 (97,79%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

120

120 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

75

75  (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

47

47  (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

0

0

0

Phòng Tư pháp

218

218  (100%)

0

Chợ Mới

Chi cục Thuế

19

 19 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

181

181 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

2.155

1.528 (70,9%)

19 (1,2%)

Phòng LĐ-TB&XH

482

 482 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

117

   (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

26

  16 (61,54%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

1

1 (100%)

0

Phòng Tư pháp

275

275 (100%)

0

Phú Tân

Chi cục Thuế

61

61 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

4

4 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.869

1.869 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

147

147 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

55

55 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

61

61 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

3

3 (100%)

0

Phòng Tư pháp

112

112 (100%)

0

Tịnh Biên

Chi cục Thuế

40

40 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

578

431 (74,57%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

14

14 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

31

31 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

82

82 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

10

10 (100%)

0

Phòng Tư pháp

190

190 (100%)

0

Tri Tôn

Chi cục Thuế

45

45 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

194

71 (36,6%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.939

1.361 (70,2%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

241

241 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

38

38 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

10

10 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

4

4 (100%)

0

Phòng Tư pháp

33

39 (100%)

0

An Phú

Chi cục Thuế

337

337 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

4

4 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.137

1.137 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

122

122 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

67

67 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

30

30 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

3

3 (100%)

0

Phòng Tư pháp

150

150 (100%)

0

3. Thống kê những HS xử lý trễ hạn

STT

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người dân

Thủ tục-

Lĩnh vực giải quyết

Quy định thời gian xử lý HS

Kết quả giải quyết

Ghi chú

Ngày nhận HS

Ngày trả kết quả

Ngày trả HS

Số ngày trễ so quy định

Bộ phận xử lý

1

Hồ Thị Phạm

Thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh

13-4-2018

26-5-2018

30-5-2018

4

Phòng Giám định BHYT (BHXH tỉnh)

Gởi TP. Hồ Chí Minh giám định hộ chi phí khám chữa bệnh BHYT

2

Nguyễn Hồng Xuân

31a

24-1-2018

16-4-2018

26-4-2018

10

VP ĐKĐĐ

Chợ Mới

Tổ Đăng ký in giấy trễ

3

Huỳnh Văn Thạnh

44b

9-2-2018

23-3-2018

26-4-2018

34

VP ĐKĐĐ

Chợ Mới

Tổ Kỹ thuật sai sót kỹ thuật

4

Nguyễn Ngọc Thới

62a

25-1-2018

4-4-2018

26-4-2018

22

VP ĐKĐĐ

Chợ Mới

Tổ Kỹ thuật sai sót kỹ thuật;
Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh
trình ký GCN chậm

5

Đoàn Thị Tẩm

28a

10-1-2018

13-3-2018

27-4-2018

45

VP ĐKĐĐ

Chợ Mới

UBND xã Nhơn Mỹ công khai chậm

6

Trần Quang Hòa

28a

2-8-2017

3-10-2017

7-5-2018

216

VP ĐKĐĐ

Chợ Mới

Tổ Kỹ thuật sai sót kỹ thuật

7

Trịnh Văn Long

28a

13-1-2018

15-3-2018

7-5-2018

53

VP ĐKĐĐ

Chợ Mới

UBND xã Kiến Thành công khai chậm

8

Trần Văn Sết

29(nhà)

27-3-2018

3-5-2018

7-5-2018

4

VP ĐKĐĐ

Chợ Mới

Người dân bổ sung GCN bản gốc trễ

9

Lê Văn Bo

62a

24-2-2018

2-5-2018

10-5-2018

8

VP ĐKĐĐ

Chợ Mới

Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh trình ký trễ

10

Nguyễn Văn Hùng

62a

3-2-2018

12-4-2018

10-5-2018

28

VP ĐKĐĐ

Chợ Mới

Tổ Kỹ thuật biên vẽ chậm;
Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh
trình ký trễ

11

Nguyễn Duy Vinh

28a

9-3-2018

8-5-2018

14-5-2018

6

VP ĐKĐĐ

Chợ Mới

UBND TT Mỹ Luông công khai chậm

12

Lê Thị Kim Thoa

62a

7-2-2018

17-4-2018

14-5-2018

27

VP ĐKĐĐ

Chợ Mới

Tổ Đăng ký và
Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh thiếu sót pháp lý,
trình ký GCN chậm

13

Nguyễn Long Khánh

62a

8-2-2018

18-4-2018

14-5-2018

26

VP ĐKĐĐ

Chợ Mới

Tổ Đăng ký và
Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh thiếu sót pháp lý,
trình ký GCN chậm

14

Hồ Kim Chi

62a

15-1-2018

23-3-2018

14-5-2018

52

VP ĐKĐĐ

Chợ Mới

UBND xã Hòa An niêm yết chậm;
Tổ Kỹ thuật
sai sót kỹ thuật

15

Huỳnh Thị Hộp

28a

10-3-2018

8-5-2018

17-5-2018

9

VP ĐKĐĐ

Chợ Mới

UBND TT Mỹ Luông công khai chậm

16

Ngô Thị Nay

28a

7-3-2018

4-5-2018

17-5-2018

13

VP ĐKĐĐ

Chợ Mới

UBND xã Mỹ An công khai chậm

17

Huỳnh Tấn Cường

54b

11-4-2018

8-5-2018

18-5-2018

10

VP ĐKĐĐ

Chợ Mới

Tổ Kỹ thuật sai sót kỹ thuật

18

Mai Thanh Tân

30a

13-3-2018

10-5-2018

18-5-2018

8

VP ĐKĐĐ

Chợ Mới

UBND TT Mỹ Luông công khai chậm

19

Nguyễn Văn Tiếp

28a

20-3-2018

17-5-2018

21-5-2018

4

VP ĐKĐĐ

Chợ Mới

UBND xã Mỹ Hiệp công khai chậm

20

Nguyễn Thị Trang

28a

23-3-2018

22-5-2018

24-5-2018

2

VP ĐKĐĐ

Chợ Mới

UBND xã Nhơn Mỹ công khai chậm

21

Quách Đăng Khoa

28a

14-3-2018

11-5-2018

16-5-2018

2

VP ĐKĐĐ

Châu Phú

Tổ đăng ký đo đạc trễ (do vắng chủ giáp ranh)

22

Lê Văn Hóa

44a

3-5-2018

24-5-2018

25-5-2018

1

VP ĐKĐĐ

Châu Phú

Tổ đăng ký đo đạc trễ (do vắng chủ giáp ranh)

23

Hồ Công Tại

Cấp giấy phép XD nhà ở

20-4-2018

7-5-2018

8-5-2018

1

Phòng KT-HT Châu Thành

Đã gởi thư xin lỗi

Trong tháng 5-2018, đối với cấp sở, ngành tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh có 1 HS trễ hạn của doanh nghiệp (có thống kê). Đối với cấp huyện, thị xã, thành phố, huyện Chợ Mới có 19 HS trễ hạn, huyện Châu Phú có 2 HS trễ hạn, huyện Châu Thành có 1 HS trễ hạn (đều của người dân, có thống kê, đánh giá).

* Đề nghị huyện Tịnh Biên tách riêng phần HS xử lý của Phòng Tài nguyên – Môi trường và Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh huyện Tịnh Biên đúng theo mẫu 02 của Báo An Giang (Công văn số 12/BAG-KT, ngày 10-4-2018).

Người tổng hợp: NGÔ CHUẨN

(Trưởng Phòng Kinh tế - Báo An Giang; ĐT: 0909439231; email: ngochuanbaoag@gmail.com)