Báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính, xử lý hồ sơ của doanh nghiệp, nhà đầu tư từ ngày 1-9 đến 30-9-2018

05/10/2018 - 08:23

 - Báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính, xử lý hồ sơ của doanh nghiệp, nhà đầu tư từ ngày 1-9 đến 30-9-2018

A A

1. Kết quả xử lý hồ sơ (HS) của các sở, ngành tỉnh

STT

Tên cơ quan

Tổng số HS tiếp nhận

Tổng số HS trả đúng hạn (tỷ lệ)

Tổng số HS trả trễ hạn

1

Văn phòng UBND tỉnh

5

5 (100%)

0

2

Sở Kế hoạch - Đầu tư

345

329 (95,36%)

0

3

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

406

400 (98,5%)

0

4

Sở Tài nguyên - Môi trường

140

91 (65%)

0

5

Sở Công thương

782

719 (91,94%)

0

6

Sở Xây dựng

24

14 (58,33%)

0

7

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

10

8 (80%)

0

8

Cục Thuế tỉnh

72

72 (100%)

0

9

Sở Giao thông - Vận tải

2.018

1.445 (72%)

0

10

Sở Ngoại vụ

0

0

0

11

Sở Khoa học - Công nghệ

13

11 (84,62%)

0

12

Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh

17

17 (100%)

0

13

Kho bạc Nhà nước tỉnh

20.729

20.729 (100%)

0

14

Sở Tài chính

31

31 (100%)

0

15

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

35

28 (80%)

0

16

Bảo hiểm Xã hội tỉnh

94.407

87.385 (92,56%)

4 (0,0042%)

17

Sở Tư pháp

1

1 (100%)

0

18

Sở Y tế

413

398 (96,37%)

0

19

Cục Hải quan

1.447

1.447 (100%)

0

20

Sở Thông tin và Truyền thông

11

11 (100%)

0

21

Sở Giáo dục và Đào tạo

85

73 (85,88%)

0

22

Sở Nội vụ

0

0

0

2. Kết quả xử lý HS của các huyện, thị xã, thành phố

Huyện, thị xã, thành phố

Đơn vị

Tổng số HS tiếp nhận

Tổng số HS trả đúng hạn (tỷ lệ)

Tổng số HS trả trễ hạn

Long Xuyên

Chi cục Thuế

42

42 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

138

138 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

3.111

2.107 (67,73%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

7

7 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

218

218 (100%)

0

Phòng Quản lý đô thị

185

170 (91,89%)

0

Phòng Kinh tế

5

4 (80%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

29

29 (100%)

0

Phòng Tư pháp

262

262 (100%)

0

Châu Đốc

Chi cục Thuế

24

24 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

1

1 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.252

1.251 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

55

55 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

77

77 (100%)

0

Phòng Quản lý đô thị

54

54 (100%)

0

Phòng Kinh tế

18

18 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

7

7 (100%)

0

Phòng Tư pháp

450

450 (100%)

0

Tân Châu

Chi cục Thuế

59

59 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

4

4 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

873

873 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

165

165 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

45

45 (100%)

0

Phòng Quản lý đô thị

51

51 (100%)

0

Phòng Kinh tế

0

0

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

1

1 (100%)

0

Phòng Tư pháp

141

141 (100%)

0

Châu Thành

Chi cục Thuế

473

473 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

7

6 (85,71%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.030

728 (70,68%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

61

61 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

62

62 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

24

21 (87,5%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

4

4 (100%)

0

Phòng Tư pháp

77

74 (96,1%)

0

Châu Phú

Chi cục Thuế

57

57 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

0

0

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

2.271

1.770 (77,9%)

7 (0,4%)

Phòng LĐ-TB&XH

133

133 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

56

56 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

16

16 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

2

2 (100%)

0

Phòng Tư pháp

85

85 (100%)

0

Thoại Sơn

Chi cục Thuế

48

48 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

124

124 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.417

1.380 (97,39%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

31

31 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

55

55 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

19

19 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

0

0

0

Phòng Tư pháp

202

202 (100%)

0

Chợ Mới

Chi cục Thuế

31

31 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

153

153 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.997

1.414 (70,8%)

18 (0,9% )

Phòng LĐ-TB&XH

242

242 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

190

123 (64,7%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

43

 24 (55,8%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

25

25 (100%)

0

Phòng Tư pháp

273

273 (100%)

0

Phú Tân

Chi cục Thuế

20

20 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

3

3 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.962

1.962 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

224

224 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

83

83 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

54

54 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

2

2 (100%)

0

Phòng Tư pháp

97

97 (100%)

0

Tịnh Biên

Chi cục Thuế

21

21 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

124

124 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

182

102 (56,04%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

184

184 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

50

50 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

41

41 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

10

10 (100%)

0

Phòng Tư pháp

193

193 (100%)

0

Tri Tôn

Chi cục Thuế

40

40 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

177

80 (45,2%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.376

1.042 (74,1%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

189

189 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

25

25 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

0

0

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

1

1 (100%)

0

Phòng Tư pháp

29

29 (100%)

0

An Phú

Chi cục Thuế

332

332 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

0

0

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

951

951 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

122

122 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

90

90 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

29

29 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

0

0

0

Phòng Tư pháp

125

115 (100%)

0

3. Thống kê những HS xử lý trễ hạn

STT

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người dân

Thủ tục-

Lĩnh vực giải quyết

Quy định thời gian xử lý HS

Kết quả giải quyết

Ghi chú

Ngày nhận HS

Ngày trả kết quả

Ngày trả HS

Số ngày trễ so quy định

Bộ phận xử lý

1

Cù Thị Liễu

Thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh (KCB)

9-6-2018

21-7-2018

24-9-2018

63

Phòng Giám định BHYT (BHXH tỉnh)

Gửi BHXH TP. Hồ Chí Minh giám định hộ chi phí KCB

2

Trần Việt Dũng

Thanh toán trực tiếp chi phí KCB

17-7-2018

26-8-2018

12-9-2018

15

Phòng Giám định BHYT (BHXH tỉnh)

Gửi BHXH TP. Hồ Chí Minh giám định hộ chi phí KCB

3

Lê Thị Minh Trang

Thanh toán trực tiếp chi phí KCB

17-7-2018

26-8-2018

27-9-2018

30

Phòng Giám định BHYT (BHXH tỉnh)

Gửi BHXH TP. Hồ Chí Minh giám định hộ chi phí KCB

4

Nguyễn Văn Sánh

Thanh toán trực tiếp chi phí KCB

30-7-2018

8-9-2018

24-9-2018

16

Phòng Giám định BHYT (BHXH tỉnh)

Gửi BHXH TP. Hồ Chí Minh giám định hộ chi phí KCB

5

Dương Thị Lệ

20a

26-6-2018

24-8-2018

28-8-2018

4

VPĐKĐ

Chợ Mới

Tổ kỹ thuật biên vẽ chậm; người dân nộp thuế chậm

6

Nguyễn Đức Quí

28a

27-6-2018

21-8-2018

30-8-2018

9

VPĐKĐ

Chợ Mới

Tổ kỹ thuật đo đạc chậm

7

Trần Thanh Vũ

28a

5-6-2018

22-8-2018

30-8-2018

8

VPĐKĐ

Chợ Mới

Tổ Kỹ thuật sai sót kỹ thuật

8

Lê Tấn Phước

20a

16-7-2018

28-8-2018

4-9-2018

7

VPĐKĐ

Chợ Mới

Chủ sử dụng đất nộp thuế chậm

9

Lê Thị Mỹ Lệ

18a

-25-102017

6-9-2018

10-9-2018

4

VPĐKĐ

Chợ Mới

Chủ sử dụng đất nộp thuế chậm

10

Trần Văn Nghiêm

44b

1-8-2018

6-9-2018

12-9-2018

6

VPĐKĐ

Chợ Mới

Tổ Kỹ thuật sai sót kỹ thuật

11

Trịnh Nhựt Thanh

44a

3-7-2018

30-8-2018

12-9-2018

13

VPĐKĐ

Chợ Mới

Tổ Kỹ thuật biên vẽ chậm

12

Đỗ Văn Dol

53a

30-8-2018

7-9-2018

10-9-2018

3

VPĐKĐ

Chợ Mới

Tổ đăng ký xác minh lại nguồn gốc

13

Trương Thị CẩmThúy

20a

17-7-2018

11-9-2018

19-9-2018

8

VPĐKĐ

Chợ Mới

Tổ Kỹ thuật biên vẽ chậm

14

Lê Thanh Hải Em

28a

3-2-2018

18-9-2018

20-9-2018

2

VPĐKĐ

Chợ Mới

UBND thị trấn Chợ Mới Công khai trễ; Tổ Kỹ thuật sai sót kỹ thuật

15

Võ Ngọc Trai

20a

1-6-2018

12-9-2018

20-9-2018

8

VPĐKĐ

Chợ Mới

Tổ Kỹ thuật sai sót kỹ thuật

16

Bùi Văn Hậu, Hùm

44b

14-8-2018

18-9-2018

21-9-2018

3

VPĐKĐ

Chợ Mới

Tổ Kỹ thuật sai sót kỹ thuật

17

Nguyễn Văn Tuồng

28a

31-5-2018

21-9-2018

26-9-2018

5

VPĐKĐ

Chợ Mới

UBND xã Mỹ Hội Đông công khai trễ

18

Nguyễn Phước Thắng

28a

22-5-2018

921--2018

26-9-2018

5

VPĐKĐ

Chợ Mới

Tổ Kỹ thuật sai sót kỹ thuật

19

Lưu Văn Bô

31a

11-5-2018

20-9-2018

26-9-2018

6

VPĐKĐ

Chợ Mới

Người dân đăng báo chậm

20

Trần Văn Hạnh

20a

6-8-2018

18-9-2018

26-9-2018

8

VPĐKĐ

Chợ Mới

Tổ Kỹ thuật sai sót kỹ thuật

21

Trần Hồ Đăng Huy

20a

14-7-2018

18-9-2018

26-9-2018

8

VPĐKĐ

Chợ Mới

Tổ Kỹ thuật biên vẽ chậm

22

Hồ Thị Thu

20a

16-7-2018

16-9-2018

26-9-2018

10

VPĐKĐ

Chợ Mới

Tổ Kỹ thuật biên vẽ chậm

23

Huỳnh Thanh Phong

44b

28-4-2018

27-8-2018

28-8-2018

1

VPĐKĐ

Châu Phú

Tổ kỹ thuật trễ do vắng chủ giáp ranh; Tổ Đăng ký trễ do bổ sung HS; Phòng Đăng ký và cấp GCN trễ do cán bộ thẩm định trình ký trễ

24

Trần Hữu Tài

62a

20-7-2018

20-9-2018

24-9-2018

2

VPĐKĐ

Châu Phú

Phòng Đăng ký và cấp GCN trễ do cán bộ thẩm định trình ký trễ; UBND xã trễ do cán bộ xác minh đi công tác

25

Nguyễn Văn Vĩnh

62a

23-7-2018

21-9-2018

24-9-2018

2

VPĐKĐ

Châu Phú

Phòng Thông tin – Lưu trữ trễ do cán bộ thẩm tra trễ; Phòng Đăng ký và cấp GCN trễ do cán bộ thẩm định trình ký trễ

26

Nguyễn Chí Phương

44a

28-5-2018

31-7-2018

1-8-2018

1

VPĐKĐ

Châu Phú

Tổ Kỹ thuật trễ do vắng chủ giáp ranh; Tổ Đăng ký trễ do cán bộ thẩm tra trễ

27

Nguyễn Văn Danh

29

16-8-2018

17-9-2018

19-9-2018

2

VPĐKĐ

Châu Phú

Tổ Kỹ thuật trễ do chưa cắm mốc ranh; Phòng Thông tin – Lưu trữ trễ do cán bộ thẩm tra trễ

28

Trần Văn Vẹo

53a

17-9-2018

21-9-2018

24-9-2018

3

VPĐKĐ

Châu Phú

Phòng TN-MT trễ do cán bộ thẩm định trình ký đi công tác

29

Trần Hữu Lộc

53a

17-9-2018

21-9-2018

24-9-2018

3

VPĐKĐ

Châu Phú

Phòng TN-MT trễ do cán bộ thẩm định trình ký đi công tác

Trong tháng 9-2018, đối với cấp sở, ngành tỉnh, Bảo hiểm Xã hội tỉnh có 4 HS trễ hạn (có thống kê, đánh giá). Đối với cấp huyện, thị xã, thành phố, huyện Chợ Mới có 18 HS trễ hạn, huyện Châu Phú có 7 HS trễ hạn (đều của người dân, có thống kê, đánh giá).

Người tổng hợp: NGÔ CHUẨN

(Trưởng Phòng Kinh tế - Báo An Giang; ĐT: 0909439231; email: ngochuanbaoag@gmail.com)