Báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính, xử lý hồ sơ của doanh nghiệp, nhà đầu tư từ ngày1-4 đến 30-4-2019

06/05/2019 - 08:11

 - Báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính, xử lý hồ sơ của doanh nghiệp, nhà đầu tư từ ngày1-4 đến 30-4-2019

A A

1. Kết quả xử lý hồ sơ của các sở, ngành

STT

Tên cơ quan

Tổng số HS tiếp nhận

Tổng số HS trả đúng hạn (tỷ lệ)

Tổng số HS trả trễ hạn

1

Văn phòng UBND tỉnh

10

10 (100%)

0

2

Sở Kế hoạch - Đầu tư

437

427 (97,71%)

0

3

Sở Nông nghiệp và PTNT

170

170 (100%)

0

4

Sở Tài nguyên - Môi trường

222

120 (54,05%)

0

5

Sở Công thương

970

908 (93,6%)

0

6

Sở Xây dựng

23

12 (52%)

0

7

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

20

10 (50%)

0

8

Cục Thuế tỉnh

124

124 (100%)

0

9

Sở Giao thông - Vận tải

2.022

1.458 (72%)

0

10

Sở Ngoại vụ

0

0

0

11

Sở Khoa học - Công nghệ

4

2 (50%)

0

12

Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh

9

9 (100%)

0

13

Kho bạc Nhà nước tỉnh

24.601

24.601 (100%)

0

14

Sở Tài chính

25

25(100%)

0

15

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

49

49 (100%)

0

16

Bảo hiểm Xã hội tỉnh

82.354

81.875 (99,42%)

0

17

Sở Tư pháp

19

19 (100%)

0

18

Sở Y tế

240

222 (92,5%)

0

19

Cục Hải quan

1.793

1.793 (100%)

0

20

Sở Thông tin và Truyền thông

7

7 (100%)

0

21

Sở Giáo dục và Đào tạo

41

38 (92,68%)

0

22

Sở Nội vụ

0

0

0

2. Kết quả xử lý hồ sơ của các huyện, thị xã, thành phố

Huyện, thị xã, thành phố

Đơn vị

Tổng số HS tiếp nhận

Tổng số HS trả đúng hạn (tỷ lệ)

Tổng số HS trả trễ hạn

Long Xuyên

Chi cục Thuế

70

70 (100%)

0

Phòng Tài nguyên - Môi trường

135

135 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

2.630

1.827 (69,47%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

4

4 (100%)

0

Phòng Tài chính - Kế hoạch

228

228 (100%)

0

Phòng Quản lý đô thị

240

213 (88,75%)

0

Phòng Kinh tế

2

2 (100%)

0

Phòng Văn hóa - Thông tin

26

26 (100%)

0

Phòng Tư pháp

276

276 (100%)

0

Châu Đốc

Chi cục Thuế

165

165 (100%)

0

Phòng Tài nguyên - Môi trường

0

0

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.254

1.254 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

71

71 (100%)

0

Phòng Tài chính - Kế hoạch

122

122 (100%)

0

Phòng Quản lý đô thị

67

67 (100%)

0

Phòng Kinh tế

0

0

0

Phòng Văn hóa - Thông tin

3

3 (100%)

0

Phòng Tư pháp

340

340 (100%)

0

Tân Châu

Chi cục Thuế

55

55 (100%)

0

Phòng Tài nguyên - Môi trường

0

0

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

685

685 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

159

159 (100%)

0

Phòng Tài chính - Kế hoạch

21

21 (100%)

0

Phòng Quản lý đô thị

30

30 (100%)

0

Phòng Kinh tế

0

0

0

Phòng Văn hóa - Thông tin

3

3 (100%)

0

Phòng Tư pháp

93

93 (100%)

0

Châu Thành

Chi cục Thuế

601

455 (100%)

0

Phòng Tài nguyên - Môi trường

53

53 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.526

1.220 (79,95%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

   14

14 (100%)

0

Phòng Tài chính - Kế hoạch

74

74 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

33

23 (69,7%)

0

Phòng Văn hóa - Thông tin

1

0

0

Phòng Tư pháp

49

44 (89,8%)

0

Châu Phú

Chi cục Thuế

100

100 (100%)

0

Phòng Tài nguyên - Môi trường

2

2 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

2.400

1.710 (71,3%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

56

56 (100%)

0

Phòng Tài chính - Kế hoạch

55

55 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

15

15 (100%)

0

Phòng Văn hóa - Thông tin

6

6 (100%)

0

Phòng Tư pháp

92

92 (100%)

0

Thoại Sơn

Chi cục Thuế

25

25 (100%)

0

Phòng Tài nguyên - Môi trường

102

102 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.497

1.497 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

47

47 (100%)

0

Phòng Tài chính - Kế hoạch

41

41 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

26

26 (100%)

0

Phòng Văn hóa - Thông tin

0

0

0

Phòng Tư pháp

222

222 (100%)

0

Chợ Mới

Chi cục Thuế

49

49 (100%)

0

Phòng Tài nguyên - Môi trường

143

143 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.919

1.378 (71,8%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

298

298 (100%)

0

Phòng Tài chính - Kế hoạch

85

85 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

26

22 (84,6%)

0

Phòng Văn hóa - Thông tin

2

2 (100%)

0

Phòng Tư pháp

255

255 (100%)

0

Phú Tân

Chi cục Thuế

79

79 (100%)

0

Phòng Tài nguyên - Môi trường

8

8 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.480

1.480 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

163

163 (100%)

0

Phòng Tài chính - Kế hoạch

34

34 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

34

34 (100%)

0

Phòng Văn hóa - Thông tin

0

0

0

Phòng Tư pháp

109

109 (100%)

0

Tịnh Biên

Chi cục Thuế

81

81 (100%)

0

Phòng Tài nguyên - Môi trường

103

103 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

900

660 (73,33%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

108

108 (100%)

0

Phòng Tài chính - Kế hoạch

60

60 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

45

45 (100%)

0

Phòng Văn hóa - Thông tin

7

7 (100%)

0

Phòng Tư pháp

365

365 (100%)

0

Tri Tôn

Chi cục Thuế

53

53 (100%)

0

Phòng Tài nguyên - Môi trường

334

46 (13,8%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

2.116

1.103 (52,1%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

192

192 (100%)

0

Phòng Tài chính - Kế hoạch

21

21 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

10

10 (100%)

0

Phòng Văn hóa - Thông tin

0

0

0

Phòng Tư pháp

67

67 (100%)

0

An Phú

Chi cục Thuế

311

311 (100%)

0

Phòng Tài nguyên - Môi trường

0

0

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

858

858 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

64

64 (100%)

0

Phòng Tài chính - Kế hoạch

50

50 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

30

30 (100%)

0

Phòng Văn hóa - Thông tin

2

2 (100%)

0

Phòng Tư pháp

81

81 (100%)

0

3. Thống kê những hồ sơ xử lý trễ hạn

Trong tháng 4-2019, đối với cấp sở, ngành và cấp huyện, thị xã, thành phố không có hồ sơ trễ hạn của người dân, doanh nghiệp.

Người tổng hợp: NGÔ CHUẨN

(Trưởng Phòng Kinh tế - Báo An Giang; ĐT: 0909439231; email: ngochuanbaoag@gmail.com)