Các loại giấy tờ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

08/09/2015 - 06:00
A A

(AGO) - Hỏi: Khi còn sống, cha mẹ có lập di chúc để lại thừa kế 20 công đất nông nghiệp cho 4 người con. Nay cha mẹ qua đời, những người con cần làm gì để được đăng ký quyền sử dụng đất?

TRẦN VĂN HẢI (ấp Bình Tấn, xã Bình Phước Xuân, Chợ Mới)

Trả lời:

Theo khoản 1, Điều 100 Luật Đất đai năm 2013, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:

a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15-10-1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính trước ngày 15- 10- 1993;

c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng, cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà Tình nghĩa, nhà Tình thương gắn liền với đất;

d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15- 10- 1993 được UBND cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15-10-1993;

đ) Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo quy định của pháp luật;

e) Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;

g) Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15- 10- 1993 theo quy định của Chính phủ.

Theo quy định trên, nếu cha mẹ chết có để lại di chúc thì anh em cần tiến hành thủ tục khai nhận di sản thừa kế, xác định rõ phần đất được hưởng thừa kế của mỗi người. Sau đó, mỗi người sẽ đăng ký quyền sử dụng đất của mình theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Tư vấn pháp luật (Hội Luật gia An Giang)