Cách mạng Tháng Tám - Sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, khéo léo của Đảng Cộng sản Việt Nam

14/08/2017 - 12:51
A A

(AGO) - Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là sự kiện vĩ đại, đánh dấu một giai đoạn vô cùng vẻ vang trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Thắng lợi của cách mạng Tháng Tám là thắng lợi về chiến lược và sách lược Cách mạng của Chủ nghĩa Mác - Lênin được Đảng ta vận dụng một cách sáng tạo vào thực tiễn Việt Nam. Thắng lợi của cách mạng Tháng Tám là sự nghiệp của Nhân dân Việt Nam, đã nhất tề đứng lên phá tan xiềng xích nô lệ. 

Để cuộc Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi, Đảng, Bác Hồ và toàn dân ta phải chuẩn bị toàn diện thực lực cách mạng từ nhiều năm trước. Đảng ta đã phát động nhiều cao trào cách mạng những năm 1930-1931, 1936-1939 và 1939-1945, đoàn kết toàn dân trong Mặt trận Việt Minh để chuẩn bị tiền đề cho Tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Nhờ đó, khi lệnh Tổng khởi nghĩa được truyền đi, ngay lập tức hàng triệu người dân cả nước đều nhất tề đứng lên giành chính quyền.

Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận định đúng thời cơ và chớp thời cơ, góp phần quyết định vào việc giành được chính quyền, tránh hy sinh xương máu của người dân. Cuối tháng 10-1944, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chỉ thị hoãn cuộc khởi nghĩa Cao - Bắc - Lạng. Người nói: “Thời kỳ cách mạng hòa bình phát triển đã qua, nhưng thời kỳ toàn dân khởi nghĩa chưa tới” và Người chỉ thị thành lập “Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân” để vừa tuyên truyền cách mạng, vừa sẵn sàng lực lượng quân sự hỗ trợ Nhân dân khi thời cơ đến. 

Tháng 5-1944, Tổng bộ Việt Minh ra chỉ thị “Về sửa soạn khởi nghĩa”. Tháng 10-1944, Trung ương Đảng ra lời kêu gọi “Sắm vũ khí đuổi thù chung”. Ngày 9-3-1945, Nhật đảo chính Pháp. Đảng liền có Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”. Cuối tháng 7-1945, Bác Hồ nói với đồng chí Võ Nguyên Giáp: “Lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập”. Ngày 14-8-1945, Nhật hoàng tuyên bố đầu hàng, Trung ương Đảng triệu tập Hội nghị toàn quốc nhận định điều kiện khởi nghĩa đã chín muồi và cử ra Ủy ban Khởi nghĩa. Ngày 16-8-1945, Quốc dân Đại hội quyết định thành lập Ủy ban Giải phóng dân tộc Việt Nam. Nghị quyết Đại hội nhấn mạnh: “Không phải Nhật thất bại là nước ta tự nhiên được độc lập. Nhiều sự gay go trở ngại sẽ xảy ra. Chúng ta phải khôn khéo và kiên quyết. Khôn khéo để tránh những sự không có lợi cho ta. Kiên quyết để giành cho được nền độc lập”. Cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư kêu gọi đồng bào “Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà giải phóng cho ta”. Cả nước nhất tề vùng lên và trong thời gian ngắn, cuộc Tổng khởi nghĩa đã giành được thành công trọn vẹn.

Năm tháng sẽ đi qua, nhưng thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 mãi minh chứng cho sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, khéo léo của Đảng Cộng sản Việt Nam, là niềm tự hào và vinh quang của dân tộc Việt Nam.

S.T