Căn cứ đình chỉ giải quyết vụ án dân sự

18/11/2015 - 06:00
A A

(AGO) - Hỏi: Một người khởi kiện yêu cầu Tòa án hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Tòa án cấp huyện có quyết định đình chỉ vụ án, đương sự kháng cáo về TAND tỉnh, TAND tỉnh quyết định giữ nguyên quyết định của TAND huyện, bác đơn kháng cáo của đương sự. Xin cho biết, trường hợp nào Tòa án quyết định đình chỉ vụ án?

Huỳnh Châu Bửu (ấp Thới Thuận, xã Thới Sơn, Tịnh Biên)

Trả lời:

Theo Điều 192, Bộ luật Tố tụng dân sự (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2011), việc đình chỉ giải quyết vụ án dân sự được quy định như sau: 

1. Sau khi thụ lý vụ án thuộc thẩm quyền của mình, Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự các trường hợp sau đây:

a) Nguyên đơn hoặc bị đơn là cá nhân đã chết mà quyền, nghĩa vụ của họ không được thừa kế;

b) Cơ quan, tổ chức đã bị giải thể hoặc bị tuyên bố phá sản, mà không có cá nhân, cơ quan, tổ chức nào kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng của cơ quan, tổ chức đó;

c) Người khởi kiện rút đơn khởi kiện và được Tòa án chấp nhận hoặc người khởi kiện không có quyền khởi kiện;

d) Cơ quan, tổ chức rút văn bản khởi kiện trong trường hợp không có nguyên đơn hoặc nguyên đơn yêu cầu không tiếp tục giải quyết vụ án;

đ) Các đương sự đã tự thỏa thuận và không yêu cầu Tòa án tiếp tục giải quyết vụ án;

e) Nguyên đơn đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt, trừ trường hợp người đó có đơn đề nghị giải quyết vắng mặt hoặc vì sự kiện bất khả kháng;

g) Đã có quyết định của Tòa án mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã là một bên đương sự trong vụ án mà việc giải quyết vụ án có liên quan đến nghĩa vụ, tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã đó;

h) Thời hiệu khởi kiện đã hết;

i) Các trường hợp quy định tại khoản 1, Điều 168 của Bộ luật này mà Tòa án đã thụ lý;

k) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

2. Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, xóa tên vụ án đó trong sổ thụ lý và trả lại đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo cho đương sự nếu có yêu cầu.

 Khi có quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, đương sự không có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết lại vụ án dân sự đó, nếu việc khởi kiện vụ án không có gì khác với vụ án trước về nguyên đơn, bị đơn và quan hệ pháp luật có tranh chấp, trừ các trường hợp quy định tại khoản 3, Điều 168, các điểm c, e và g, khoản 1, Điều 192 của Bộ luật này và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Tư vấn pháp luật (Hội Luật gia An Giang)