Thảo luận dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

Thảo luận dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp