Báo Canada ca ngợi Việt Nam đạt thành công nổi bật trong cuộc chiến chống COVID-19

Báo Canada ca ngợi Việt Nam đạt thành công nổi bật trong cuộc chiến chống COVID-19