Đã có hơn 50.000 tài khoản đăng ký trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Đã có hơn 50.000 tài khoản đăng ký trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia