Apple, Google, Walt Disney lên kế hoạch từng bước nối lại hoạt động

Apple, Google, Walt Disney lên kế hoạch từng bước nối lại hoạt động