Đầu tư nguồn nhân lực giỏi - Kỳ I: Kết quả chưa như mong muốn

12/05/2015 - 06:05
A A

(AGO) - LTS: “Hiền tài là nguyên khí quốc gia” – tư tưởng về thu hút nguồn nhân lực giỏi được tổ tiên ta chú trọng từ lâu. Tuy mọi thời đại có cách làm khác nhau nhưng tựu chung lại, để thu hút và giữ chân người giỏi, cần có môi trường làm việc thuận lợi và cơ chế đặc thù. Đồng thời, hoạch định công tác đào tạo đúng hướng, đúng nhu cầu công việc.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển, cách nay 5 năm, UBND tỉnh đã phê duyệt Chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh An Giang (giai đoạn 2011 – 2015). Bên cạnh những kết quả đáng khích lệ, vẫn còn nhiều chỉ tiêu lớn của chương trình chưa đạt được.

Những nỗ lực

Cùng với phê duyệt Chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh An Giang (giai đoạn 2011 – 2015), UBND tỉnh còn thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) Chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh để hoạch định mục tiêu, phương hướng, giải pháp lâu dài. BCĐ do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Việt Hiệp làm Trưởng ban, thành viên là các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Theo ông Đỗ Hải Long, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, quan điểm của chương trình là nhằm phát triển kinh tế - xã hội An Giang bền vững trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu, đồng thời phát huy thời cơ “vàng” của cơ cấu dân số, với mục đích huy động cao nhất đóng góp của dân số, lao động vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời kỳ 2011 – 2020 và những năm tiếp theo.

00PS.jpg

Họp tổng kết Chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh An Giang giai đoạn 2011 – 2015

Dựa trên điều kiện thực tế, chương trình kết hợp song song giữa phát triển nguồn nhân lực tại chỗ và thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao đến làm việc lâu dài cho tỉnh, trong đó ưu tiên phát triển nguồn nhân lực cho các ngành, lĩnh vực then chốt mà tỉnh có lợi thế, có tiềm năng phát triển trong tương lai. Đồng thời, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho đồng bào các dân tộc Khmer, Chăm… “Phát triển nguồn nhân lực một cách toàn diện cả về trí lực, thể lực, tâm lực phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần thực hiện đạt và vượt các mục tiêu đã đề ra” – quan điểm của chương trình chỉ rõ.

Còn nhiều khó khăn

Khi ban hành Chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh An Giang giai đoạn 2011 – 2015, tỉnh đề ra mục tiêu tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng cao nhằm phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh. Đồng thời, thúc đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu lao động từ nhóm ngành có giá trị gia tăng thấp sang nhóm ngành có giá trị gia tăng cao, nâng cao năng suất lao động xã hội.

Dù quyết tâm lớn nhưng đến nay, nhiều chỉ tiêu của chương trình vẫn chưa đạt được. Trong đó, chuyển dịch cơ cấu lao động còn chậm khi lao động khu vực nông nghiệp vẫn còn chiếm 53,66% (chỉ tiêu chương trình là 50%), lao động trong khu vực công nghiệp – xây dựng mới đạt 14,29% (chỉ tiêu 17%), còn khu vực dịch vụ là 32,05% (chỉ tiêu 33%).

Nhằm nâng cao chất lượng nguồn lao động, tỉnh đề ra mục tiêu đến cuối chương trình, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề so tổng số lao động đang làm việc đạt 40%. Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Kim Hường, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, ước đến cuối năm 2015, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề chỉ có thể đạt 36%. Dù vậy, đây vẫn được xem là nỗ lực lớn khi năm 2010, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề của tỉnh mới đạt 23%.

Thực hiện chính sách thu hút người có trình độ sau đại học vào công tác tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND, ngày 9-12-2011, về chế độ trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và chính sách thu hút, khuyến khích người có trình độ cao trên địa bàn tỉnh. Ngày 21-6-2012, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND để cụ hóa nghị quyết này. Sau 4 năm thực hiện, tỉnh đã thu hút được 13 thạc sĩ (ThS) và 1 chuyên khoa (CK) I.

Ngoài ra, tổ chức xét tuyển dụng đối với 22 ThS, góp phần bổ sung đội ngũ CBCC-VC có trình độ sau đại học lên 1.433 người (935 ThS, 32 tiến sĩ (TS), 436 CK I, 30 CK II). Tuy vậy, chính sách trợ cấp một lần của tỉnh hiện nay chưa đủ mạnh và toàn diện (40 triệu đồng đối với ThS, 60 triệu đồng đối với TS, 70 triệu đồng đối với TS khoa học, 80 triệu đồng đối với PGS, 100 triệu đồng đối với GS).

Do vậy, ngày 8-7-2014, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết số 02/2014/ND-HĐND bãi bỏ chính sách thu hút của tỉnh để khi các cơ quan Trung ương thể chế hóa Kết luận 86-KL/TW, ngày 24-1-2014, của Bộ Chính trị về chính sách thu hút, đào tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, tỉnh sẽ cụ thể hóa làm cơ sở thu hút nguồn nhân lực giỏi.

NHÓM PV KINH TẾ

Kỳ II: Cần tháo gỡ vướng mắc