Hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”

28/09/2020 - 06:34

 - Thêm 1 nhiệm kỳ, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và các cơ quan nhà nước nâng cao hiệu quả hoạt động đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KTXH).

A A

Thiết thực trong cách làm

Theo Ban Dân vận Tỉnh ủy, 5 năm qua, công tác dân vận trên địa bàn tỉnh tiếp tục có nhiều chuyển biến sâu sắc. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng có những cách làm mới, sáng tạo, đạt hiệu quả cao trong công tác vận động quần chúng.

Đặc biệt, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được đẩy mạnh thực hiện trong cả hệ thống chính trị, xây dựng được 5.431 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực đời sống xã hội, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang về vị trí, vai trò của công tác dân vận trong tình hình mới. Cùng với đó, ý thức trách nhiệm, phong cách gần dân, vì dân của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ ngày càng nâng cao.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã trở thành phong trào thi đua sâu rộng trong cả hệ thống chính trị, gắn với các phong trào, cuộc vận động do MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các ngành phát động. Nội dung của phong trào gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Quan tâm thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”  

Chính quyền các cấp nâng cao trách nhiệm hơn trong giải quyết những vấn đề nảy sinh, bức xúc của nhân dân; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm dần tình trạng quan liêu, phiền hà, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức về ý thức, trách nhiệm, tác phong phục vụ nhân dân. Đồng thời, tăng cường hình thức đối thoại, hướng dẫn, hòa giải; công khai thủ tục hành chính, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc góp ý tham gia vào các chương trình phát triển KTXH của địa phương, từ đó tạo được sự đồng thuận trong đa số nhân dân.

Lan tỏa mô hình ý nghĩa

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã đi vào chiều sâu, có hiệu quả và được nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh. Điển hình như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”; quỹ Vì người nghèo, “Uống nước nhớ nguồn”; “Đền ơn đáp nghĩa”. Các phong trào thi đua “Xây dựng NTM”; “Mua xe chuyển bệnh miễn phí”; cất nhà Tình thương, nhà Đại đoàn kết, nhà Đồng đội, Mái ấm công đoàn cho hội viên nghèo, khó khăn, đối tượng chính sách, hộ nghèo và hộ cận nghèo; “Bếp ăn tình thương”; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; “Gian hàng 0 đồng”; “Đèn năng lượng mặt trời”; “Xây dựng cầu giao thông nông thôn”... Qua đó, có 79 tập thể và 176 cá nhân điển hình “Dân vận khéo” được UBND tỉnh tặng bằng khen.

5 năm qua, nhiều lực lượng, nguồn lực trong và ngoài tỉnh tham gia đóng góp kinh phí trên 3.103 tỷ đồng, hiến hàng trăm ngàn mét vuông đất, hàng trăm ngàn ngày công lao động phục vụ công tác an sinh xã hội, góp phần phát triển KTXH, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đặt ra.

Hiệu quả phong trào “Dân vận khéo” trong xây dựng NTM ở địa phương đã góp phần quan trọng, tích cực đến công tác xây dựng Đảng, chính quyền, tạo sự đồng thuận xã hội. Đến cuối tháng 6-2020, toàn tỉnh có 61/119 xã được công nhận “Xã NTM” và có 3/14 xã đạt chuẩn “Xã NTM nâng cao”; có 3/11 huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM (TP. Long Xuyên, TP. Châu Đốc và huyện Thoại Sơn), hoàn thành sớm hơn 1 năm so với nghị quyết đề ra.

Bài học từ thực tiễn

Đối với công tác dân vận nói chung, công tác “Dân vận khéo”, “Dân vận khéo trong xây dựng NTM” nói riêng, từ thực tiễn, Ban Dân vận Tỉnh ủy rút ra những bài học kinh nghiệm quý giá. Đó là cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu phải có nhận thức đúng vai trò và quan tâm lãnh, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên đối với công tác dân vận, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Chính quyền các cấp cần phát huy tốt vai trò trách nhiệm của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong tổ chức thực hiện các phong trào; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phong cách “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; thực hiện tốt chế độ tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe, nắm bắt tình hình nhân dân, đặt mình vào vị trí của người dân để giải quyết kịp thời những bức xúc của nhân dân.

Từ đó, phát huy quyền làm chủ, tính tích cực chủ động của nhân dân trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, vận dụng có hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” để huy động nhiều nguồn lực, nâng cao vai trò của lực lượng làm công tác dân vận, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với hệ thống chính trị.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” phải gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước để tạo ra phong trào thi đua chung có bề rộng và chiều sâu, giải quyết tốt các vấn đề còn vướng mắc, hướng tới mục tiêu giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư một cách thực chất và toàn diện hơn.

MỸ HẠNH