Kết quả giải quyết thủ tục hành chính, xử lý hồ sơ của doanh nghiệp, nhà đầu tư, hộ kinh doanh, người dân từ ngày 1-5 đến 31-5-2019

05/06/2019 - 08:09

 - Kết quả giải quyết thủ tục hành chính, xử lý hồ sơ của doanh nghiệp, nhà đầu tư, hộ kinh doanh, người dân từ ngày 1-5 đến 31-5-2019

A A

1. Kết quả xử lý hồ sơ của các sở, ngành

STT

Tên cơ quan

Tổng số hồ sơ tiếp nhận

Tổng số hồ sơ trả đúng hạn (tỷ lệ)

Tổng số hồ sơ trả trễ hạn

1

Văn phòng UBND tỉnh

9

9 (100%)

0

2

Sở Kế hoạch - Đầu tư

464

451 (97,19%)

0

3

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

280

280 (100%)

0

4

Sở Tài nguyên - Môi trường

177

60 (33,9%)

0

5

Sở Công thương

1.090

1.021 (93,7%)

0

6

Sở Xây dựng

22

14 (63,64%)

0

7

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

14

13 (92,85%)

0

8

Cục Thuế tỉnh

95

95 (100%)

0

9

Sở Giao thông - Vận tải

1.977

1.493 (76%)

0

10

Sở Ngoại vụ

2

2 (100%)

0

11

Sở Khoa học - Công nghệ

7

7 (100%)

0

12

Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh

9

9 (100%)

0

13

Kho bạc Nhà nước tỉnh

25.972

25.972 (100%)

0

14

Sở Tài chính

45

45 (100%)

0

15

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

61

61 (100%)

0

16

Bảo hiểm Xã hội tỉnh

76.873

74.811 (97,32%)

0

17

Sở Tư pháp

11

11 (100%)

0

18

Sở Y tế

119

119 (100%)

0

19

Cục Hải quan

2.162

2.162 (100%)

0

20

Sở Thông tin và Truyền thông

9

9 (100%)

0

21

Sở Giáo dục và Đào tạo

57

54 (94,74%)

0

22

Sở Nội vụ

0

0

0

2. Kết quả xử lý HS của các huyện, thị xã, thành phố

Huyện, thị xã, thành phố

Đơn vị

Tổng số hồ sơ tiếp nhận

Tổng số hồ sơ trả đúng hạn (tỷ lệ)

Tổng số hồ sơ trả trễ hạn

Long Xuyên

Chi cục Thuế

70

70 (100%)

0

Phòng Tài nguyên - Môi trường

135

135 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

3.074

2.267 (73,75%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

4

4 (100%)

0

Phòng Tài chính - Kế hoạch

188

188 (100%)

0

Phòng Quản lý đô thị

261

234 (89,66%)

0

Phòng Kinh tế

2

2 (100%)

0

Phòng Văn hóa - Thông tin

26

26 (100%)

0

Phòng Tư pháp

252

252 (100%)

0

Châu Đốc

Chi cục Thuế

81

81 (100%)

0

Phòng Tài nguyên - Môi trường

4

4 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.162

1.162 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

70

70 (100%)

0

Phòng Tài chính - Kế hoạch

151

151 (100%)

0

Phòng Quản lý đô thị

61

61 (100%)

0

Phòng Kinh tế

4

4 (100%)

0

Phòng Văn hóa - Thông tin

7

7 (100%)

0

Phòng Tư pháp

425

425 (100%)

0

Tân Châu

Chi cục Thuế

50

50 (100%)

0

Phòng Tài nguyên - Môi trường

0

0

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

833

833 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

162

162 (100%)

0

Phòng Tài chính - Kế hoạch

27

27 (100%)

0

Phòng Quản lý đô thị

62

62 (100%)

0

Phòng Kinh tế

1

1 (100%)

0

Phòng Văn hóa - Thông tin

0

0

0

Phòng Tư pháp

107

107 (100%)

0

Châu Thành

Chi cục Thuế

571

571 (100%)

0

Phòng Tài nguyên - Môi trường

53

53 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.478

1.165 (78,82%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

14

14 (100%)

0

Phòng Tài chính - Kế hoạch

74

74 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

30

19 (63,33%)

0

Phòng Văn hóa - Thông tin

0

0

0

Phòng Tư pháp

49

47 (95,92%)

0

Châu Phú

Chi cục Thuế

71

71 (100%)

0

Phòng Tài nguyên - Môi trường

2

2 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

2.799

2.063 (73,7%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

132

132 (100%)

0

Phòng Tài chính - Kế hoạch

51

51 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

15

15 (100%)

0

Phòng Văn hóa - Thông tin

16

16 (100%)

0

Phòng Tư pháp

131

131 (100%)

0

Thoại Sơn

Chi cục Thuế

56

56 (100%)

0

Phòng Tài nguyên - Môi trường

86

86 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.141

1.141 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

86

86 (100%)

0

Phòng Tài chính - Kế hoạch

54

54 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

22

22 (100%)

0

Phòng Văn hóa - Thông tin

0

0

0

Phòng Tư pháp

269

269 (100%)

0

Chợ Mới

Chi cục Thuế

40

40 (100%)

0

Phòng Tài nguyên - Môi trường

173

173 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

2.276

1.652 (72,6%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

206

206 (100%)

0

Phòng Tài chính - Kế hoạch

62

62 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

16

7 (43,8%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

2

2 (100%)

0

Phòng Tư pháp

235

235 (100%)

0

Phú Tân

Chi cục Thuế

61

61 (100%)

0

Phòng Tài nguyên - Môi trường

3

3 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.322

1.322 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

135

135 (100%)

0

Phòng Tài chính - Kế hoạch

65

65 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

31

31 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

2

2 (100%)

0

Phòng Tư pháp

113

113 (100%)

0

Tịnh Biên

Chi cục Thuế

38

38 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

98

98 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

824

723 (87,74%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

165

165 (100%)

0

Phòng Tài chính - Kế hoạch

52

52 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

94

94 (100%)

0

Phòng Văn hóa - Thông tin

8

8 (100%)

0

Phòng Tư pháp

233

233 (100%)

0

Tri Tôn

Chi cục Thuế

35

35 (100%)

0

Phòng Tài nguyên - Môi trường

357

63 (17,65%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

2.187

1.159 (53%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

122

122 (100%)

0

Phòng Tài chính - Kế hoạch

25

25 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

11

11 (100%)

0

Phòng Văn hóa - Thông tin

4

4 (100%)

0

Phòng Tư pháp

118

118 (100%)

0

An Phú

Chi cục Thuế

309

309 (100%)

0

Phòng Tài nguyên - Môi trường

2

2 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.054

1.054 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

62

62 (100%)

0

Phòng Tài chính - Kế hoạch

55

55 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

28

28 (100%)

0

Phòng Văn hóa - Thông tin

4

4 (100%)

0

Phòng Tư pháp

143

143 (100%)

0

3. Thống kê những hồ sơ xử lý trễ hạn

Trong tháng 5-2019, đối với cấp sở, ngành và cấp huyện, thị xã, thành phố, không có hồ sơ trễ hạn của người dân, doanh nghiệp.

Người tổng hợp: NGÔ CHUẨN

(Trưởng Phòng Kinh tế - Báo An Giang; ĐT: 0909439231; email: ngochuanbaoag@gmail.com)