Kết quả giải quyết thủ tục hành chính, xử lý hồ sơ của doanh nghiệp, nhà đầu tư, hộ kinh doanh, người dân từ ngày 1-8 đến 31-8-2020

07/09/2020 - 15:32

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính, xử lý hồ sơ của doanh nghiệp, nhà đầu tư, hộ kinh doanh, người dân từ ngày 1-8 đến 31-8-2020

A A

1. Kết quả xử lý hồ sơ của các sở, ngành tỉnh

STT

Tên cơ quan

Tổng số hồ sơ
 tiếp nhận

Tổng số hồ sơ trả đúng hạn
(tỷ lệ)

Tổng số hồ sơ trả trễ hạn

1

Văn phòng UBND tỉnh

0

0

0

2

Sở Kế hoạch - Đầu tư

419

410 (97,85%)

0

3

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

913

899 (98,47%)

0

4

Sở Tài nguyên - Môi trường

146

46 (31,5%)

0

5

Sở Công thương

1.443

1.335 (92,52%)

1 (0,7%)

6

Sở Xây dựng

14

4 (28,57%)

0

7

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH)

11

11 (100%)

0

8

Cục Thuế tỉnh

58

47 (81%)

0

9

Sở Giao thông - Vận tải

2.250

1.604 (71%)

0

10

Sở Ngoại vụ

1

1 (100%)

0

11

Sở Khoa học - Công nghệ

4

2 (50%)

0

12

Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh

6

6 (100%)

0

13

Kho bạc Nhà nước tỉnh

23.196

23.196 (100%)

0

14

Sở Tài chính

34

34 (100%)

0

15

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

63

63 (100%)

0

16

Bảo hiểm Xã hội tỉnh

115.187

105.764 (91,8%)

0

17

Sở Tư pháp

5

5 (100%)

0

18

Sở Y tế

257

250 (97,28%)

0

19

Cục Hải quan

1.898

1.898 (100%)

0

20

Sở Thông tin và Truyền thông

8

8 (100%)

0

21

Sở Giáo dục và Đào tạo

121

121 (100%)

0

22

Sở Nội vụ

37

10 (27,03%)

0

2. Kết quả xử lý HS của các huyện, thị xã, thành phố

 

Huyện, thị xã, thành phố

Đơn vị

Tổng số hồ sơ
tiếp nhận

Tổng số hồ sơ trả đúng hạn
 (tỷ lệ)

Tổng số hồ sơ trả trễ hạn

Long Xuyên

Chi cục Thuế

213

213 (100%)

0

Phòng Tài nguyên - Môi trường

181

181 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

3.737

2.555 (68,4%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

0

0

0

Phòng Tài chính - Kế hoạch

323

230 (100%)

0

Phòng Quản lý đô thị

219

192 (87,67%)

0

Phòng Kinh tế

1

1 (100%)

0

Phòng Văn hóa - Thông tin

26

26 (100%)

0

Phòng Tư pháp

292

292 (100%)

0

Châu Đốc

Chi cục Thuế

612

612 (100%)

0

Phòng Tài nguyên - Môi trường

1

1 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.385

1.385 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

89

89 (100%)

0

Phòng Tài chính - Kế hoạch

116

116 (100%)

0

Phòng Quản lý đô thị

57

57 (100%)

0

Phòng Kinh tế

2

2 (100%)

0

Phòng Văn hóa - Thông tin

5

5 (100%)

0

Phòng Tư pháp

262

262 (100%)

0

Tân Châu

Chi cục Thuế

13

13 (100%)

0

Phòng Tài nguyên - Môi trường

0

0

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

897

897 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

160

160 (100%)

0

Phòng Tài chính - Kế hoạch

32

32 (100%)

0

Phòng Quản lý đô thị

44

44 (100%)

0

Phòng Kinh tế

6

6 (100%)

0

Phòng Văn hóa - Thông tin

0

0

0

Phòng Tư pháp

83

83 (100%)

0

Châu Thành

Chi cục Thuế

716

498 (100%)

0

Phòng Tài nguyên - Môi trường

79

54 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.371

951 (69,4%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

38

51 (100%)

0

Phòng Tài chính - Kế hoạch

41

53 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

18

13 (65%)

0

Phòng Văn hóa - Thông tin

2

3 (100%)

0

Phòng Tư pháp

32

37 (100%)

0

Châu Phú

Chi cục Thuế

36

36 (100%)

0

Phòng Tài nguyên - Môi trường

136

136 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

2.325

2.033 (87,45%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

155

155 (100%)

0

Phòng Tài chính - Kế hoạch

76

76 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

43

43 (100%)

0

Phòng Văn hóa - Thông tin

4

4 (100%)

0

Phòng Tư pháp

115

115 (100%)

0

Thoại Sơn

Chi cục Thuế

91

91 (100%)

0

Phòng Tài nguyên - Môi trường

130

130 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.565

1.565 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

78

78 (100%)

0

Phòng Tài chính - Kế hoạch

65

65 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

23

23 (100%)

0

Phòng Văn hóa - Thông tin

1

1 (100%)

0

Phòng Tư pháp

102

102 (100%)

0

Chợ Mới

Chi cục Thuế

35

35 (100%)

0

Phòng Tài nguyên - Môi trường

245

245 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

2.721

1.689 (62,1%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

271

271 (100%)

0

Phòng Tài chính - Kế hoạch

100

100 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

37

28 (75,68%)

0

Phòng Văn hóa - Thông tin

0

0

0

Phòng Tư pháp

181

181 (100%)

0

Phú Tân

Chi cục Thuế

119

119 (100%)

0

Phòng Tài nguyên - Môi trường

2

2 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

2.508

2.508 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

0

0

0

Phòng Tài chính - Kế hoạch

60

60 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

29

29 (100%)

0

Phòng Văn hóa - Thông tin

1

1 (100%)

0

Phòng Tư pháp

130

130 (100%)

0

Tịnh Biên

Chi cục Thuế

42

428 (100%)

0

Phòng Tài nguyên - Môi trường

140

140 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.017

838 (83,4%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

106

106 (100%)

0

Phòng Tài chính - Kế hoạch

64

64 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

41

41 (100%)

0

Phòng Văn hóa - Thông tin

0

0

0

Phòng Tư pháp

155

155 (100%)

0

Tri Tôn

Chi cục Thuế

48

48 (100%)

0

Phòng Tài nguyên - Môi trường

557

71 (12,74%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

2.814

1.159 (41,19%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

161

161 (100%)

0

Phòng Tài chính - Kế hoạch

25

25 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

4

4 (100%)

0

Phòng Văn hóa - Thông tin

0

0

0

Phòng Tư pháp

70

70 (100%)

0

An Phú

Chi cục Thuế

35

35 (100%)

0

Phòng Tài nguyên - Môi trường

0

0

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.057

1.056 (99,9%)

1 (0,1%)

Phòng LĐ-TB&XH

163

163 (100%)

0

Phòng Tài chính - Kế hoạch

52

52 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

39

39 (100%)

0

Phòng Văn hóa - Thông tin

0

0

0

Phòng Tư pháp

132

132 (100%)

0

3. Thống kê những hồ sơ xử lý trễ hạn

STT

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người dân

Thủ tục-

Lĩnh vực
giải quyết

Quy định thời gian xử lý hồ sơ

Kết quả giải quyết

Ghi chú

Ngày nhận hồ sơ

Ngày trả
kết quả

Ngày trả hồ sơ

Số ngày trễ so
quy định

Bộ phận xử lý

1

Trương Bửu Tiền

44a-
Chuyển nhượng

7-7-2020

5-8-2020

6-8-2020

1

VPĐKĐ

An Phú

Chủ
sử dụng chậm
bổ sung thủ tục

 

Người tổng hợp: NGÔ CHUẨN

(Trưởng Phòng Kinh tế - Báo An Giang; ĐT: 0909439231; email: ngochuanbaoag@gmail.com)