Kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm

17/05/2022 - 06:39

 - Thời gian qua, ngoài thực hiện toàn diện các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, cấp ủy, tổ chức Đảng trong tỉnh An Giang tập trung kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, đạt nhiều kết quả.

A A

Công tác kiểm tra là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, muốn lãnh đạo thì phải kiểm tra. Điều lệ Đảng tháng 10/1930 ghi rõ: “Trách nhiệm của đảng viên và các Đảng bộ là giữ theo kỷ luật của Đảng một cách rất nghiêm khắc”. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Có kiểm tra mới huy động tinh thần tích cực và lực lượng to tát của nhân dân, mới biết rõ năng lực và khuyết điểm của cán bộ, mới sửa chữa và giúp đỡ kịp thời”.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, mục đích của công tác kiểm tra chính là phát hiện hạn chế, bất cập, thiếu sót trên mọi phương diện trong quá trình tổ chức thực hiện, để hoàn thành tốt nhất công việc đề ra. Thông qua kiểm tra, hạn chế, khuyết điểm được phát hiện và khắc phục kịp thời; nhờ có kiểm tra mà biết rõ cán bộ và nhân viên tốt hay xấu, ưu điểm và khuyết điểm của cơ quan, của mệnh lệnh và nghị quyết.

Theo Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang, trên cơ sở quán triệt phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn của Trung ương; ban hành quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng của cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy Đảng các cấp trong tỉnh.

Đầu nhiệm kỳ 2020-2025 và đầu năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với 16 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Đến nay đã kiểm tra, giám sát 6 Đảng bộ, 19 cán bộ chủ chốt; đang kiểm tra 2 Đảng bộ, 6 cán bộ chủ chốt.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thường xuyên rà soát, có ý kiến đối với công tác quy hoạch, bổ nhiệm, điều động cán bộ, hiệp y đối với cán bộ lãnh đạo thuộc quyền bổ nhiệm của các cơ quan Trung ương. Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Đảng bộ Trung ương theo quy chế phối hợp về công tác kiểm tra, giám sát; thường xuyên lãnh, chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ đội Biên phòng, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu 9 trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Võ Minh Hoàng, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng của tỉnh chuyển biến tích cực, cơ bản đáp ứng yêu cầu xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Trong quý I/2022, các cấp ủy Đảng kiểm tra 1 tổ chức Đảng và 379 đảng viên; giám sát 3 tổ chức Đảng và 18 đảng viên. Đã thi hành kỷ luật đối với 1 tổ chức Đảng bằng hình thức khiển trách; thi hành kỷ luật 17 đảng viên (với các hình thức: Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ). Ủy ban kiểm tra các cấp tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 1 tổ chức Đảng và 28 đảng viên; thi hành kỷ luật Đảng 14 đảng viên (khiển trách 5, cảnh cáo 6 và khai trừ 3). Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng và đảng viên được tiến hành kịp thời, đảm bảo đúng quy trình, quy định.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang cho biết, thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, tiến hành thường xuyên, liên tục. Chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ động phối hợp với Ủy ban Kiểm tra các cơ quan Trung ương theo quy chế phối hợp; thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với tổ chức Đảng, đảng viên thuộc Đảng bộ tỉnh theo quy định của Điều lệ Đảng.

Chú trọng kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm; phòng ngừa, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên. Chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh… Qua công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, kỷ cương, kỷ luật của Đảng được siết chặt hơn, có tác dụng cảnh báo, cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa sai phạm, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh trong sạch, vững mạnh.

THU THẢO

 

ban-doc-quan-tam
phong-su-ky-su
an-ninh-trat-tu