Giảm tiếp hơn 1.000 đồng/lít, giá xăng vào đợt điều chỉnh mới

Giảm tiếp hơn 1.000 đồng/lít, giá xăng vào đợt điều chỉnh mới