Từ 15 giờ, xăng giảm nhưng các mặt hàng dầu tiếp tục tăng giá

Từ 15 giờ, xăng giảm nhưng các mặt hàng dầu tiếp tục tăng giá