'Việt Nam cần cách thức tiếp cận mới cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo'

'Việt Nam cần cách thức tiếp cận mới cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo'