Điểm sáng trong bức tranh thu hút vốn FDI 7 tháng

Điểm sáng trong bức tranh thu hút vốn FDI 7 tháng