INTA của EP thông qua khuyến nghị phê chuẩn EVFTA và EVIPA

INTA của EP thông qua khuyến nghị phê chuẩn EVFTA và EVIPA