Xuất siêu 9,12 tỷ USD trong 11 tháng của năm 2019

Xuất siêu 9,12 tỷ USD trong 11 tháng của năm 2019