Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét hồ sơ phê chuẩn EVFTA

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét hồ sơ phê chuẩn EVFTA