Số doanh nghiệp thành lập mới tăng 36% trong tháng 5/2020 nhờ kiểm soát tốt COVID-19

Số doanh nghiệp thành lập mới tăng 36% trong tháng 5/2020 nhờ kiểm soát tốt COVID-19