Khuyến cáo doanh nghiệp sớm chuyển đổi sang xuất khẩu chính ngạch

Khuyến cáo doanh nghiệp sớm chuyển đổi sang xuất khẩu chính ngạch