Nâng cao chất lượng phong trào nông dân

18/10/2016 - 00:54
A A

(AGO) - Hội Nông dân tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào ‘‘Nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng’’. Theo đó,  hình thành những vùng sản xuất hàng hóa lớn, tập trung, vừa gắn với thương hiệu sản phẩm, vừa phát triển theo hướng kinh tế tập thể.

Đến cuối năm 2018, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh thực sự là “trung tâm nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới’’, vừa là ‘‘lực lượng tiên phong trong việc ứng dụng khoa học- công nghệ vào sản xuất’’. Từng nông dân phải chủ động lựa chọn mô hình, chuyển đổi sản xuất phù hợp với điều kiện từng nơi; hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong sản xuất; nâng giá trị sản phẩm, tăng thu nhập. Vận động nông dân tăng cường tham gia mô hình “cánh đồng lớn”, kinh tế hợp tác, hợp tác xã, trang trại... để nâng cao giá trị sản xuất, góp phần giải quyết lao động nông thôn.

2-trang-4-Khen-th-ng-Nong-dan-gi-i-c-p-t-nh.jpg

‘‘Nông dân giỏi’’ cấp tỉnh được khen thưởng

Hàng năm, phấn đấu có trên 70% số hộ nông dân đăng ký và có trên 90% số hộ đăng ký đạt danh hiệu ‘‘Nông dân giỏi’’ các cấp; số lượng ‘‘Nông dân giỏi’’ ngày càng nâng cao chất lượng, chuyển dịch sang lao động ngành nghề phi nông nghiệp, giảm tỉ lệ độc canh cây lúa. Tạo điều kiện phát triển, vận động 3 – 5% số ‘‘Nông dân giỏi’’ cấp tỉnh trở thành ‘‘Doanh nhân nông thôn’’. Phát huy hiệu quả Câu lạc bộ doanh nhân nông thôn, có từ 3-4 hoạt động dịch vụ hỗ trợ, tư vấn các thành viên và nông dân. Tiếp tục phát động thi đua phát triển sản xuất, nhân rộng kết quả phong trào... để ngày càng có nhiều ‘‘nông dân giỏi’’các cấp, với thu nhập cao hơn 1,5-2 lần; duy trì việc giúp đỡ, hướng dẫn 2-3 hội viên, nông dân khác.

Tập trung xây dựng mô hình Tổ hợp tác, Câu lạc bộ nông dân, Chi hội nghề nghiệp sản xuất, chăn nuôi... từng bước tạo chuyển biến, tiến tới sản xuất an toàn. Trước mắt, trong năm 2017, Tỉnh hội đồng ý phát động mỗi huyện ít nhất 1 mô hình sản xuất, chăn nuôi an toàn, đồng thời, thành lập Câu lạc bộ Nông dân giỏi để trao đổi kinh nghiệm sản xuất – kinh doanh và tổ chức hội thi ‘‘Sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu’’ lần II. Đi đôi với tuyên truyền, các cấp Hội Nông dân cần đổi mới hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, thúc đẩy phong trào phát triển.

Hướng dẫn phát triển các loại hình và đối tượng sản xuất- kinh doanh phù hợp gắn với hỗ trợ, đào tạo nghề cho nông dân, để không ngừng nâng cao trình độ sản xuất thâm canh, kiến thức quản lý kinh tế và thị trường, giúp nông dân tiếp cận và khai thác có hiệu quả các chính sách đầu tư; huy động tối đa các nguồn vốn, khoa học, công nghệ mới; góp phần gia tăng giá trị sản phẩm, khả năng cạnh tranh và phát triển nền nông nghiệp bền vững. Tập trung hướng dẫn phong trào phát triển mạnh theo hướng liên kết, hợp tác, đoàn kết giúp đỡ nhau trong sản xuất- kinh doanh.

Tăng cường thúc đẩy liên kết giữa các mô hình sản xuất- kinh doanh, giữa các hộ nông dân sản xuất- kinh doanh giỏi với nhau để đoàn kết, giúp đỡ và chia sẻ kinh nghiệm, phát triển sản xuất hàng hóa lớn… Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, thông tin sản xuất và tìm kiếm thị trường. Tăng cường phối hợp và làm cầu nối để các thành phần kinh tế ký hợp đồng sản xuất, tiêu thụ nông sản cho các hộ nông dân sản xuất- kinh doanh. Xây dựng, nhân rộng những mô hình điển hình tiên tiến, xuất sắc phù hợp với từng địa phương.

Phong trào phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, kinh tế gia trại, trang trại, kinh tế hợp tác, phát triển ngành nghề... gắn với ứng dụng khoa học - công nghệ, góp phần chuyển đổi cây trồng và vật nuôi, nâng cao hiệu quả và giải quyết việc làm cho nông dân. Gắn phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi với việc đẩy mạnh công tác củng cố, xây dựng tổ chức Hội Nông dân ngày càng vững mạnh; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức họat động của các cấp, tăng cường tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ và dạy nghề cho nông dân...

Phương hướng 2016-2018, trong phát động thi đua, các cấp Hội Nông dân sẽ thống nhất về nội dung, tiêu chí; chú ý việc đăng ký giao ước thi đua, phục vụ sơ kết, khen thưởng dịp cuối năm. Hình thức phát động phong phú, đa dạng, nhằm thu hút ngày càng nhiều hội viên, nông dân tham gia’.


Bài, ảnh: LÊ HÙNG CƯỜNG – TRỌNG ÂN