Một số mức xử phạt vi phạm liên quan đến dịch Covid-19

Một số mức xử phạt vi phạm liên quan đến dịch Covid-19